บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)


     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าผู้เอาประกัน ผู้มุ่งหวัง ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยบุคคลผู้ต้องเสียหาย ผู้ประสบภัย หรือบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าชม เข้าถึง หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
ใด ๆ จากเว็บไซต์ของเรา โปรดดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า


รายละเอียดเพิ่มเติม

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ ”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส และผู้ค้ำประกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้ประสานงานของนิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจหรือที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการผลิต จัดหา และ/หรือเข้าเสนอราคาเพื่อขายสินค้าให้แก่บริษัทฯ (Supplier) และ/หรือเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ (Service Provider) โดยบริษัทฯ อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านดำเนินการแทน ตัวอย่างเช่น ท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านดำเนินการแทนเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่เรา เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าให้แก่เรา เป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือมีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจใด ๆ กับเรา


รายละเอียดเพิ่มเติม

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และเพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดและวิธีการจัดการข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล


รายละเอียดเพิ่มเติม

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)


รายละเอียดเพิ่มเติม

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า
เราตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง และเราจะดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) กำหนดไว้ ในการนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านได้ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ [https://www.thaisri.com]


รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

ที่ทำการของบริษัทฯ 126/2 อาคารศรีไทย ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล : dpo@thaisri.com
โทรศัพท์ : 02-820-7000 หรือ 1219

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับสำหรับลูกค้า ผู้มุ่งหวัง ผู้รับประโยชน์ ผู้เสียหาย

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)


     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าผู้เอาประกัน ผู้มุ่งหวัง ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยบุคคลผู้ต้องเสียหาย ผู้ประสบภัย หรือบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าชม เข้าถึง หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ
ใด ๆ จากเว็บไซต์ของเรา โปรดดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า


รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “บริษัทฯ ”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ผู้สมัครเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรส และผู้ค้ำประกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

     นโยบายฯ ฉบับนี้มุ่งหมายจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”)ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือผู้ประสานงานของนิติบุคคลที่ประสงค์จะเป็นคู่ค้าทางธุรกิจหรือที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งดำเนินการผลิต จัดหา และ/หรือเข้าเสนอราคาเพื่อขายสินค้าให้แก่บริษัทฯ (Supplier) และ/หรือเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ (Service Provider) โดยบริษัทฯ อาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านดำเนินการแทน ตัวอย่างเช่น ท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านดำเนินการแทนเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่เรา เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าให้แก่เรา เป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือมีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจใด ๆ กับเรา


รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับกรรมการและพนักงานบริษัทฯ

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และเพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงรายละเอียดและวิธีการจัดการข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่งและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องวงจรปิด (“ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)


รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลฯ

     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า
เราตระหนักถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง และเราจะดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) กำหนดไว้ ในการนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านได้ ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ [https://www.thaisri.com]


รายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

ที่ทำการของบริษัทฯ 126/2 อาคารศรีไทย ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
อีเมล : dpo@thaisri.com
โทรศัพท์ : 02-820-7000 หรือ 1219