คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล ลูกค้า ประชาชนทั่วไปและสังคม และเพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในฐานะองค์กรที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
 
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ข้อหลัก ดังนี้
 

 1. บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
 3. ดูแลการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
 5. การเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 6. การเปิดเผยข้อมูลและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
 7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 

          บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานดังนี้
 

 • ความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ ยึดถือในหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง
 • ความยุติธรรม บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการดูแลสิทธิประโยชน์ ป้องกัน เยียวยาความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

      บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการบริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
 

 1. เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
 2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและชัดเจน
 3. เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
 4. เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกและได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 5. เพื่อให้บริษัทฯ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม” ขึ้น โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end process)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
1. หลักการและเหตุผล
     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การฉ้อฉล การทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลและคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และคู่ค้า ยึดมั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 
2. คำนิยาม
      การฉ้อฉล (Fraud) หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทำการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือการติดสินบนไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
1.บทนำ
     ตามที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบขององค์กรเป็นอย่างมาก และเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับควบคุมดูแล เพื่อรักษาความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทำผิด และการทุจริต (“นโยบาย”) ที่เป็นทางการเพื่อให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพการแจ้งเบาะแสเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนการให้ความสำคัญหรือยกระดับเรื่องที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เชื่อว่า เป็นการกระทำผิด
 

2.วัตถุประสงค์
     เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่พนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการจัดการข้อกล่าวหาตามนโยบายฉบับนี้ และกำหนดขึ้นมาเพื่อ
        2.1 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ รายงานการกระทำผิดใดๆ ที่สงสัยโดยเร็วที่สุด และเรื่องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยเป็นความลับทั้งหมด
        2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องน่าสงสัยและผู้รับเรื่องร้องเรียน
        2.3 ให้ความมั่นใจแก่พนักงานว่า ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่า ไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

      โดยที่การประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีความสลับซับซ้อน ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ก่อให้เกิดความรับผิดทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ทั้งในส่วนของบริษัทเอง รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่กระทำการดังกล่าวด้วย
 
      เนื่องจาก ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชน ดังนั้น กระบวนการและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการ ฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานสำหรับผู้บริหาร และพนักงานที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจถึงหลักการและนโยบายที่บริษัทยึดถือในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจน ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการได้กำหนดไว้ นอกจาก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้แล้ว ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น บริษัทอาจออก คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติในบางเรื่อง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นความผิดทางวินัยในการปฏิบัติงานแล้ว อาจจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญาอีกด้วย
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสมในระยะยาว และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 จึงได้มีมติอนุมัติ “กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ที่มีประสิทธิผลและติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, หน่วยงานที่ควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ต้องมีผลประกอบการที่ดีภายใต้ผลกระทบต่าง ๆ ในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้แก่สังคม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในงานหลักที่สำคัญ รวมถึงได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงกำหนดนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขอบเขตที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้ภายใต้กฎข้อบังคับของหน่วยงานที่ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ชัดเจน และเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล ลูกค้า ประชาชนทั่วไปและสังคม และเพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในฐานะองค์กรที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
 
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ข้อหลัก ดังนี้
 

 1. บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
 3. ดูแลการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
 5. การเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 6. การเปิดเผยข้อมูลและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
 7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 

นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

          บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานดังนี้
 

 • ความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ ยึดถือในหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง
 • ความยุติธรรม บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการดูแลสิทธิประโยชน์ ป้องกัน เยียวยาความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

      บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการบริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
 

 1. เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
 2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและชัดเจน
 3. เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
 4. เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกและได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 5. เพื่อให้บริษัทฯ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม” ขึ้น โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end process)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

นโยบายต่อต้านการฉ้อฉลและคอร์รัปชั่น

 
1. หลักการและเหตุผล
     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การฉ้อฉล การทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลและคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และคู่ค้า ยึดมั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 
2. คำนิยาม
      การฉ้อฉล (Fraud) หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทำการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือการติดสินบนไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

 
1.บทนำ
     ตามที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบขององค์กรเป็นอย่างมาก และเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับควบคุมดูแล เพื่อรักษาความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทำผิด และการทุจริต (“นโยบาย”) ที่เป็นทางการเพื่อให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพการแจ้งเบาะแสเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนการให้ความสำคัญหรือยกระดับเรื่องที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เชื่อว่า เป็นการกระทำผิด
 

2.วัตถุประสงค์
     เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่พนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการจัดการข้อกล่าวหาตามนโยบายฉบับนี้ และกำหนดขึ้นมาเพื่อ
        2.1 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ รายงานการกระทำผิดใดๆ ที่สงสัยโดยเร็วที่สุด และเรื่องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยเป็นความลับทั้งหมด
        2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องน่าสงสัยและผู้รับเรื่องร้องเรียน
        2.3 ให้ความมั่นใจแก่พนักงานว่า ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่า ไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

      โดยที่การประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีความสลับซับซ้อน ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ก่อให้เกิดความรับผิดทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ทั้งในส่วนของบริษัทเอง รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่กระทำการดังกล่าวด้วย
 
      เนื่องจาก ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชน ดังนั้น กระบวนการและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการ ฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานสำหรับผู้บริหาร และพนักงานที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจถึงหลักการและนโยบายที่บริษัทยึดถือในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจน ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการได้กำหนดไว้ นอกจาก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้แล้ว ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น บริษัทอาจออก คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติในบางเรื่อง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นความผิดทางวินัยในการปฏิบัติงานแล้ว อาจจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญาอีกด้วย
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสมในระยะยาว และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน คปภ. เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 จึงได้มีมติอนุมัติ “กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ที่มีประสิทธิผลและติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, หน่วยงานที่ควบคุมดูแลธุรกิจประกันภัย เป็นต้น โดยบริษัทฯ ต้องมีผลประกอบการที่ดีภายใต้ผลกระทบต่าง ๆ ในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้แก่สังคม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในงานหลักที่สำคัญ รวมถึงได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายของผู้ให้บริการภายนอก

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงกำหนดนโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามขอบเขตที่บริษัทฯ จะสามารถกระทำได้ภายใต้กฎข้อบังคับของหน่วยงานที่ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ชัดเจน และเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับวิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม