การประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

หากคุณกำลังมองหาประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับลูกทัวร์ของคุณ เราขอเสนอแผนความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมตามกฎหมาย (พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) กำหนด

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 30 บาท/วัน *

ความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. คุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ นักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าไว้เป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลอดเวลาที่ลูกค้าเดินทางเข้ามาพัก หรือเข้ามาท่องเที่ยว โดยจำกัดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 20 วัน
  2. ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 15 ปี และ 70 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ค่าทดแทน
  3. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง กีฬาอันตรายที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น การดำน้ำแบบ Scuba Diving, การปีนเขา, การไต่หน้าผา, การโหนตัวในที่สูง, กระโดดหอคอย,การกระโดดบันจี๊จัมพ์ เป็นต้น

 

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 500,000 500,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย

จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อเที่ยว (บาท)
500 – 3,000 40 57 72
3,001 – 5,000 38 52 65
5,001 – 10,000 34 46 58
10,000 ขึ้นไป 30 40 50
***เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7.0%)

 

ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

การประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
หากคุณกำลังมองหาประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับลูกทัวร์ของคุณ เราขอเสนอแผนความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมตามกฎหมาย (พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) กำหนด
การประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

หากคุณกำลังมองหาประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับลูกทัวร์ของคุณ เราขอเสนอแผนความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมตามกฎหมาย (พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) กำหนด

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 30 บาท/วัน *

ความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. คุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ นักท่องเที่ยวทุกคนซึ่งได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าไว้เป็นนักท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวตลอดเวลาที่ลูกค้าเดินทางเข้ามาพัก หรือเข้ามาท่องเที่ยว โดยจำกัดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 20 วัน
  2. ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 15 ปี และ 70 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ค่าทดแทน
  3. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง กีฬาอันตรายที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น การดำน้ำแบบ Scuba Diving, การปีนเขา, การไต่หน้าผา, การโหนตัวในที่สูง, กระโดดหอคอย,การกระโดดบันจี๊จัมพ์ เป็นต้น

 

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 500,000 500,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย

จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อเที่ยว (บาท)
500 – 3,000 40 57 72
3,001 – 5,000 38 52 65
5,001 – 10,000 34 46 58
10,000 ขึ้นไป 30 40 50
***เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7.0%)

 

ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)