การประกันภัยทางทะเลและขนส่งหรือเรียกกันอย่างเป็นสากลว่า Marine Cargo Insurance นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจอันเกี่ยวพันกับการนำเข้าและการส่งออก เนื่องจากการประกันภัยทางทะเลและขนส่งจะเข้าไปให้ความคุ้มครองสินค้าที่มีการนำเข้า ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้มีความเสี่ยงภัยมากมายต่อสินค้าที่ทำการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า ส่งออก ทางเรือ ทางเครื่องบินหรือแม้กระทั่งการขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟหรือรถยนต์

 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถให้ความคุ้มครองต่อความเสียหาย ความสูญหายของสินค้าอันมีค่าของท่าน ในระหว่างทำการขนส่งด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตามประเภทความเสี่ยงภัยของแต่ละประเภทสินค้า
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งจะมีเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นมาตรฐานเป็นสากล โดยสามารถสรุปความคุ้มครองเพื่อง่ายต่อความเข้าใจในเบื้องต้นได้ดังนี้

 

>ภัยที่คุ้มครอง >CLAUSE A >CLAUSE B >CLAUSE C
การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก
1. เพลิงไหม้, ระเบิด คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
2. เรือเกยตื้น, ล่ม, จม หรือ ตะแคง เรือชนกัน เรือโดนกัน คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
3. ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกจากรางหรือชนกัน คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
4. ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใด คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
5. การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
6. ความเสียหายทั่วไป General Average คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
7.สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) ในขณะที่เรือประสบภัยกลางทะเล คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
8. ค่ากู้เรือ และ ค่ากู้สินค้า (Sue & Labour Charge) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
9. ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
10. แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
11. สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกจากเรือ คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
12. สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นในขณะทำการขนสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือหรือระหว่างการเปลี่ยนถ่ายลำเรือ คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
13. ความเสียหายจากน้ำทะเลหรือจากแม่น้ำ, ทะเลสาบหรือน้ำในแม่น้ำเข้าระวางเรือหรือตู้บรรจุสินค้า (Container) หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
14. สินค้าได้รับความเสียหายจากเปียกน้ำฝน คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
15. การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่น คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
16. การถูกปล้นโดยโจรสลัด คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
17. สินค้าถูกลักขโมย คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
18. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่างที่มี สาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาดการปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม ฯลฯ คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

 

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นการประกันภัยประเภทเดียวที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนเหมือนการประกันภัยประเภทอื่น ๆ แต่จะมีการเริ่มความคุ้มครองเมื่อสินค้าเคลื่อนออกจากโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้า ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเมื่อเริ่มเดินทางและให้ความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดเส้นทางการขนส่งตามปกตินิยมและจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ดังนี้

 

 1. ส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้าหรือโกดังปลายทางหรือสถานที่เก็บสินค้า ณ ปลายทางที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ส่งถึงโกดังหรือสถานที่เก็บสินค้าอื่น ณ ปลายทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยเลือกใช้เป็น
  • สถานที่เก็บสินค้านอกเหนือเส้นทางขนส่งตามปกติ หรือ
  • สถานที่จัดสรรหรือแจกจ่ายสินค้า หรือ
  • เมื่อครบกำหนด 60 วันหลังจากขนถ่ายสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง หรือเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังขนถ่ายสินค้าลงจากเครื่องบิน

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศเป็นการประกันภัยสินค้าอีกประเภทหนึ่งซึ่งให้ความคุ้มครองสินค้าที่มีการขนส่งเฉพาะภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยยานพาหนะทุกประเภทซึ่งการขนส่งสินค้าอาจมีความเสี่ยงภัยอยู่มากมาย แม้ว่าการขนส่งสินค้าอาจมีระยะทางไม่ไกลและใช้เวลาไม่มากเหมือนกับการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล


บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงภัยต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าจึงได้จัดความคุ้มครองเพื่อคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าซึ่งแบ่งเงื่อนไขความคุ้มครองได้เป็นสองประเภท คือ


 • การประกันภัยภายใต้เงื่อนไขความเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่งให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาดการปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม ฯลฯ รวมถึงการให้ความคุ้มครองพิเศษในเรื่องการจลาจลและการนัดหยุดงานและความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมายกรณีที่มีการขนส่งสินค้าทางทะเล
 • การประกันภัยภายใต้เงื่อนไขแบบระบุภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก อัคคีภัย การระเบิดหรือฟ้าผ่ายานพาหนะที่ใช้ขนส่งหรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะรวมถึงหัวลากและหางลากหรือรถพ่วงของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งนั้นเองรวมถึงสามารถเพิ่มความคุ้มครองตามความต้องการหรือตามความเสี่ยงภัยของสินค้าที่ทำการขนส่ง เช่น
  1. เพิ่มความคุ้มครองสินค้าในระหว่างการยกสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
  2. ความคุ้มครองในเรื่องการถูกโจรกรรม การถูกจี้ การถูกปล้นสินค้าในระหว่างการขนส่ง
  3. การถูกโจรกรรม การถูกจี้ การถูกปล้นสินค้า หลังจากยานพาหนะประสบอุบัติเหตุ
  4. การเปียกน้ำฝน เปียกน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆ ในระหว่างการขนส่ง
  5. ความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย รวมทั้งส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปและค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ตามประเพณีปฏิบัติหรือตามกฎหมายกรณีที่มีการขนส่งสินค้าทางทะเล
  6. การจลาจลและการนัดหยุดงาน


การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ แบ่งรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยได้เป็นสองรูปแบบคือ แบบให้ความคุ้มครองเฉพาะเที่ยวและการให้ความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมแก่ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ธุรกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าภายในประเทศถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ซึ่งการรับจ้างขนส่งสินค้าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ บนท้องถนนทำให้ผู้รับจ้างขนส่งสินค้าต้องรับภาระต่อเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างขนส่ง กรณีสินค้าเกิดความเสียหายของสินค้าที่รับดำเนินการขนส่ง การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจึงเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่สามารถรองรับภาระของผู้รับจ้างขนส่งสินค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยความราบรื่น

 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการบริการการประกันภัยสำหรับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมและเหมาะสมเพื่อมารองรับความเสี่ยงภัยแทนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยมีการประกันภัยทั้งจากการขนส่งสินค้าทางถนนและทางน้ำตามปกตินิยมของการขนส่งโดยทั่วไป

 

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง แบ่งรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยได้เป็นสองรูปแบบคือ แบบให้ความคุ้มครองเฉพาะเที่ยวและการให้ความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลาและสามารถให้ความคุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย รวมถึงยังสามารถขยายความคุ้มครองไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

 

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมีความคุ้มครองกว้างขวางโดยให้ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

 

จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองของการประกันภัยประเภทนี้ค่อนข้างกว้างมาก โดยจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้รับจ้างขนส่งสินค้าต้องมีความรับผิดตามกฎหมายต่อสินค้าที่รับจ้างขนส่งแต่ควรศึกษาข้อยกเว้นซึ่งมีค่อนข้างมาก ดังนี้

 

ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจาก

 1. เหตุสุดวิสัย หรือสภาพแห่งของนั้นเอง หรือความผิดของผู้ส่งของ หรือผู้รับตราส่ง
 2. ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือคำสั่งเกี่ยวกับของที่รับขนซึ่งผู้ส่งของได้มอบให้ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย
 3. การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขน
 4. การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่งไม่ว่า กระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
 5. การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ยานพาหนะขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกทำลายหรือเสียหาย
 6. การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของหรือการส่งผิดจุดหมายปลายทางหรือมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเกี่ยวกับการส่งมอบของ
 7. การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอื่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและอยู่นอกเหนือขอบเขตความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2
 8. การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้โอนขายไปแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ครอบครองหรือใช้งานตามสัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
 9. การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 10. การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่งหรือบรรทุกเกินขนาดน้ำหนักบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัยหรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวางหรือการลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยหรือไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายของของที่รับขน ซึ่งจำเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง
 11. การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 12. การที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฏร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 13. การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและยังอยู่ในวิสัยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่งหรือผู้เอาประกันภัยจะดูแลยานพาหนะนั้นได้
 14. การขนส่งของต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เอาประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม
 15. เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าอย่างอื่น
 16. เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า
 17. ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาท หรือโบราณวัตถุ
 18. ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
 19. ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม
 20. ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม
ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและการใช้อำนาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นใด การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง
 2. การยึด การอายัด การยึดหน่วง หรือการทำลายโดยเจ้าหน้าที่ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
 3. ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 4. ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
 5. ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) จากความสูญหายหรือความเสียหายของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น เว้นแต่ความเสียหายสืบเนื่องมีสาเหตุโดยตรงหรือสืบเนื่องมาจากการส่งมอบของชักช้า กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ความสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างที่ของอยู่ในสถานที่เก็บของผู้เอาประกันภัยก่อนเริ่มต้นการขนส่งหรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เป็นที่จัดแบ่งหรือรวมของหรือเก็บของในระหว่างเส้นทางการขนส่งไม่ว่าจะมีการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะขนส่งหรือไม่

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีให้ความคุ้มครองเรือที่ใช้เพื่อความสำราญลำหรูของท่านในราคาค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

 

เราสามารถให้ความคุ้มครองเรือสำราญทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรือที่วิ่งด้วยเครื่องยนต์ ประเภทเรือยอร์ช เรือเร็วหรือเรือที่ใช้ใบในการแล่นเรือ ดังเช่นเรือใบประเภทต่างๆ รวมถึงเรือใบที่ใช้เครื่องยนต์ด้วย เช่นเรือใบประเภท Catamarans โดยให้ความคุ้มครองทั้งเรือที่ใช้ส่วนบุคคลหรือเรือที่ใช้ให้เช่าเป็นครั้งคราว โดยสามารถให้ความคุ้มครองเรือของท่านทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรือขนาดใหญ่และขนาดกลางที่วิ่งในท้องทะเลอย่าง เช่น Azimuz, Princess, Ferretti, Pershing, Hatteras, Bertram หรืออาจจะเป็นเรือเล็กที่วิ่งตามชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำ ลำคลอง เช่น ยี่ห้อ Riva, Searay, Sun Keeper, Honda หรือ Yamaha โดยสามารถให้ความคุ้มครองภายในน่านน้ำไทยและสามารถขยายความคุ้มครองไปยังน่านน้ำในประเทศใกล้เคียง

 

เนื่องจากการประกันภัยตัวเรือจะเป็นการประกันภัยที่ใช้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกและมีเงื่อนไขและข้อยกเว้นมากมาย แต่พอจะสรุปเนื้อหาของเงื่อนไข ข้อยกเว้น โดยย่อเพื่อความเข้าใจได้ ดังนี้

 

ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 4 หมวด

 

หมวดที่ 1 : ตัวเรือ
ความคุ้มครองตัวเรือ เสากระโดงเรือ ใบเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราบนเรือ เครื่องมือสื่อสารและทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนประกอบตัวเรือ

 • คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการใช้เรือ
 • เรือที่จอดอยู่ ณ สถานที่จอดเรือ
 • เรือในขณะเคลื่อนย้ายไปอู่ซ่อมเรือ
 • ระหว่างการหยุดใช้เรือ
 • ขณะติดตั้งอุปกรณ์เรือ
 • ขณะทำการซ่อมแซมเครื่องยนต์รวมถึงการตรวจเช็คตามปกติทั่วไป
 • โดยมีสาเหตุมาจาก ภัยทางทะเล หรือแม่น้ำ หรือทางน้ำอื่นๆ สำหรับการเดินเรือรวมถึงอัคคีภัย ฟ้าผ่า  ระเบิด  แผ่นดินไหว  ฟ้าผ่า  การโยนทรัพย์สินทิ้งทะเล  โจรสลัด  การขโมยเรือทั้งลำหรือเฉพาะเครื่องยนต์เรือ  การกระทำอันมีเจตนาร้าย  อากาศยานหรือวัตถุจากอากาศยานตกหล่นใส่เรือ  การชนหรือกระแทกกับท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ท่าเทียบเรือ

 

หมวดที่ 2 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยสำหรับการเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายและการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บกู้ซากเรือ

 

หมวด 3 : ทรัพย์สินส่วนตัว
คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุสำหรับทรัพย์ส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยและครอบครัวของผู้เอาประกันภัยที่ได้มีการแจ้งรายละเอียดไว้ ณ เมื่อเวลาขอเอาประกันภัย

 

ประเภทของเรือที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 1. เรือไม้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปี
 2. เรือเหล็กที่มีอายุมากกว่า 30 ปี
 3. เรือที่มีไว้สำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะ เช่น เรือแข่งฟอร์มูล่า  เรือใบสำหรับแข่งขัน
 4. เจ็ทสกีและเรือเล็ก เว้นแต่ได้จัดทำประกันภัยพร้อมกับเรือแม่
 5. เรือข้ามฟาก เรือโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นเรือที่ใช้เพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะ
 6. เรือประมงทุกประเภท
นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามความคุ้มครอง พรบ. ผู้ประสบภัยจากเรือ
โดยให้คุ้มครองผู้ขับขี่เรือ ลูกเรือและผู้โดยสาร ขณะขึ้นหรือลงจากเรือและขณะโดยสารอยู่ในเรืออันเกิดจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะรวมถึงค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

สืบเนื่องจาก เจ็ทสกี เป็นข้อยกเว้นอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยเรือสำราญและเมื่อกีฬาเจ็ทสกีเริ่มมีความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเจ็ทสกี ซึ่งเป็นการประกันภัยชนิดพิเศษที่ประกันภัยส่วนใหญ่ยังไม่มีการออกแบบกรมธรรม์ไว้
การประกันภัยเจ็ทสกีหรือ Easy Jet ให้ความคุ้มครองเจ็ทสกีส่วนบุคคลที่ใช้งานตามชายทะเล แม่น้ำ คลอง บึงซึ่งสามารถใช้งานเจ็ทสกีได้ด้วยความปลอดภัย ซึ่งมีความคุ้มครองดังนี้

 • หมวดที่ 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
  • ความเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วน ของเจ็ทสกีที่เอาประกันภัย และเครื่องยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง รวมถึง เทรลเลอร์ ที่ใช้ลากจูงเจ็ทสกี ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ เช่น อัคคีภัย การพลิกคว่ำ การชนกับยานพาหนะทางน้ำหรือยานพาหนะทางบกทุกชนิด การชนกับวัตถุใต้น้ำต่างๆ
  • การยกเจ็ทสกี ขึ้นและลงจากเทรลเลอร์ เพื่อนำเจ็ทสดีลงน้ำและขึ้นบก
  • การชนกับยานพาหนะทางบกทุกชนิด ในกรณีมีการลากจูงทางบก
  • การถูกโจรกรรมไปทั้งลำ โดยปรากฏร่องรอยการงัดแงะ ตามจำนวนทุนประกันภัยที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามรายการแนบ
 • หมวดที่ 2.  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  ความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามจำนวนความรับผิดที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามรายการแนบ
 • หมวดที่ 3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและค่ารักษาพยาบาลการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ของเจ้าของและผู้โดยสาร JET SKI ในขณะที่อยู่ในช่วงการใช้งาน ตามจำนวนทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือตามรายการแนบ


ข้อรับรอง

 • กรณีที่ JET SKI ไม่มีผู้ดูแล ผู้เอาประกันภัยต้องเก็บ JET SKI ไว้ในที่ที่ปลอดภัย การถูกโจรกรรม JET SKI และ เครื่องยนต์ จะให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีที่มีร่องรอยงัดแงะอย่างชัดเจนเท่านั้น
 • การจอด JET SKI เป็นการชั่วคราว เจ้าของหรือผู้ดูแล JET SKI ในขณะนั้น จะต้องกระทำตามคำประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองอย่างเคร่งครัด กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่มีผลบังคับ ในกรณีที่เจ้าของ JET SKI หรือผู้ดูแลปล่อยปละละเลย ไม่ดูแล JET SKI ตามปกติวิสัย หรือละเลยต่อการแจ้งเตือนของยามฝั่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้นำ JET SKI กลับเข้าฝั่ง เมื่อทราบแน่ชัดว่า จะมีพายุพัดเข้ามา ณ จุดที่จอด JET SKI
 • JET SKI และเครื่องยนต์ต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมออกเดินทะเล (Seaworthiness) ตลอดเวลาเมื่อมีการใช้งาน
 • ในกรณีมีการนำ JET SKI ออกเดินทะเล การเดินทะเลของ JET SKI ต้องไม่ห่างจากชายฝั่งเกินกว่า 12 ไมล์ทะเล
 • ผู้ขับขี่ JET SKI ต้องเป็นผู้ที่สามารถขับและควบควบ JET SKI ได้เป็นอย่างดีหรือตามระเบียบของทางราชการ

 

ข้อยกเว้นทั่วไป

 • ยกเว้นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ยกเว้นความเสียหายต่อมลภาวะ ทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอก อันเกิดมาจากการใช้งานของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ยกเว้นการจงใจกระทำละเมิดของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยมีส่วนรู้เห็นในการจงใจกระทำละเมิดของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย เพื่อทำให้ยานพาหนะที่เอาประกันภัยไว้ถูกทำลายหรือเสียหาย
 • ยกเว้นความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกในขณะทำการขนส่งโดยยานพาหนะทางบก ยานพาหนะทางน้ำหรืออากาศยาน
 • ยกเว้นความรับผิดตามสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยกระทำไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • ยกเว้นความบาดเจ็บต่อร่างกายของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยในขณะทำการดูแลรักษาเครื่องยนต์หรือการซ่อมเครื่องยนต์
 • ยกเว้นการใช้งานโดยผิดกฎหมายยกเว้นแต่ว่าในขณะนั้นผู้เอาประกันภัยจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำการดังกล่าว
 • ยกเว้นทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ถูกยึด หน่วงเหนี่ยว จับกุม โดยอำนาจรัฐ
 • ยกเว้นความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อร่างกายอันเกิดจากแร่ใยหิน

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ประกันภัยทางทะเล
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ธุรกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าภายในประเทศถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ซึ่งการรับจ้างขนส่งสินค้าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ บนท้องถนนทำให้ผู้รับจ้างขนส่งสินค้าต้องรับภาระต่อเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างขนส่ง กรณีสินค้าเกิดความเสียหายของสินค้าที่รับดำเนินการขนส่ง การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งจึงเป็นการประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่สามารถรองรับภาระของผู้รับจ้างขนส่งสินค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยความราบรื่น

 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการบริการการประกันภัยสำหรับผู้รับจ้างขนส่งสินค้าด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมและเหมาะสมเพื่อมารองรับความเสี่ยงภัยแทนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยมีการประกันภัยทั้งจากการขนส่งสินค้าทางถนนและทางน้ำตามปกตินิยมของการขนส่งโดยทั่วไป

 

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง แบ่งรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยได้เป็นสองรูปแบบคือ แบบให้ความคุ้มครองเฉพาะเที่ยวและการให้ความคุ้มครองแบบกำหนดระยะเวลาและสามารถให้ความคุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย รวมถึงยังสามารถขยายความคุ้มครองไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

 

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งมีความคุ้มครองกว้างขวางโดยให้ความคุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งและการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

 

จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองของการประกันภัยประเภทนี้ค่อนข้างกว้างมาก โดยจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้รับจ้างขนส่งสินค้าต้องมีความรับผิดตามกฎหมายต่อสินค้าที่รับจ้างขนส่งแต่ควรศึกษาข้อยกเว้นซึ่งมีค่อนข้างมาก ดังนี้

 

ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน อันมีสาเหตุมาจาก

 1. เหตุสุดวิสัย หรือสภาพแห่งของนั้นเอง หรือความผิดของผู้ส่งของ หรือผู้รับตราส่ง
 2. ความบกพร่องหรือความผิดพลาดในเอกสารหรือคำสั่งเกี่ยวกับของที่รับขนซึ่งผู้ส่งของได้มอบให้ไว้แก่ผู้เอาประกันภัย
 3. การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขน
 4. การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอในการขนส่งไม่ว่า กระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
 5. การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตามที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ยานพาหนะขนส่งหรือของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนไว้ถูกทำลายหรือเสียหาย
 6. การส่งมอบของให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผู้รับตราส่งหรือผู้รับของหรือการส่งผิดจุดหมายปลายทางหรือมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประเพณีทางการค้าเกี่ยวกับการส่งมอบของ
 7. การขนส่งโดยบุคคลหรือยานพาหนะอื่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและอยู่นอกเหนือขอบเขตความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 2 ข้อ 2
 8. การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้โอนขายไปแล้วไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ครอบครองหรือใช้งานตามสัญญาที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
 9. การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งโดยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 10. การที่ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่งหรือบรรทุกเกินขนาดน้ำหนักบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาดที่ยานพาหนะขนส่งเหล่านั้นจะสามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัยหรือบรรทุกผิดหลักการจัดระวางหรือการลากจูงที่ผิดหลักการขนส่งที่ปลอดภัยหรือไม่มีสิ่งป้องกันความเสียหายของของที่รับขน ซึ่งจำเป็นต้องมีตามปกติในการขนส่ง
 11. การที่ผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่งอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 12. การที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ปรากฏร่องรอยการชิงทรัพย์หรือการโจรกรรม รวมทั้งการชิงทรัพย์และการโจรกรรมโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 13. การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลและยังอยู่ในวิสัยที่ผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุมยานพาหนะขนส่งหรือผู้เอาประกันภัยจะดูแลยานพาหนะนั้นได้
 14. การขนส่งของต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ส่งของได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เอาประกันภัยทราบแล้วก่อนการขนส่งหรือได้มีการจดแจ้งทรัพย์นั้นไว้ในใบตราส่งหรือเอกสารการขนส่งของผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบก่อนเริ่มต้นการขนส่งและบริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม
 15. เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือ ของมีค่าอย่างอื่น
 16. เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า
 17. ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้นเกินกว่าสองหมื่นบาท หรือโบราณวัตถุ
 18. ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
 19. ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รวมทั้งอาวุธสงคราม
 20. ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของร่วม
ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ สงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึกและการใช้อำนาจของรัฐตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นใด การนัดหยุดงานและการปิดงานงดจ้าง
 2. การยึด การอายัด การยึดหน่วง หรือการทำลายโดยเจ้าหน้าที่ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
 3. ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า อันมีสาเหตุมาจากหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การแตกตัวหรือการระเบิดของกัมมันตรังสีหรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดอันอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
 4. ความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้า ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด
 5. ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss) จากความสูญหายหรือความเสียหายของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน เช่น การสูญเสียตลาด การหยุดชะงักของธุรกิจและสายการผลิต การเสียโอกาสในการใช้งาน เป็นต้น เว้นแต่ความเสียหายสืบเนื่องมีสาเหตุโดยตรงหรือสืบเนื่องมาจากการส่งมอบของชักช้า กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการส่งมอบชักช้าตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 6. ความสูญหายหรือความเสียหายในระหว่างที่ของอยู่ในสถานที่เก็บของผู้เอาประกันภัยก่อนเริ่มต้นการขนส่งหรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยใช้เป็นที่จัดแบ่งหรือรวมของหรือเก็บของในระหว่างเส้นทางการขนส่งไม่ว่าจะมีการขนถ่ายของออกจากยานพาหนะขนส่งหรือไม่

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)