ประกันภัยรถยนต์
ประเภทและความคุ้มครอง

ตารางสรุปประเภทการประกันภัย ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

รถเก๋ง

รถนั่งเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงรถปิคอัพเพื่อการพาณิชย์ ที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

รถจักรยานยนต์

รถปิคอัพ

รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์