ประเภทและความคุ้มครอง

ตารางสรุปประเภทการประกันภัย ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ความคุ้มครอง 1 2 3 2+ 3+
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ /        
สูญหาย / /   /  
ไฟไหม้ / /   /  
ความเสียหายต่อตัวรถกรณีชนกับยานพาหนะทางบก /     / /
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก /        
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / / / / /
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ / / / / /
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / / / / /
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล / / / / /
ค่ารักษาพยาบาล / / / / /
การประกันตัวผู้ขับขี่ / / / / /
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
(Roadside Assistance)
/     / /
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ /     / /
บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน /     / /
บริการเลขาส่วนตัว /     / /

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ และรวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
 • สูญหาย : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์
 • ไฟไหม้ : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ความเสียหายต่อตัวรถกรณีชนกับยานพาหนะทางบก : บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง
 • ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์จากรถ (รายละเอียดปรากฎตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว
 • ค่ารักษาพยาบาล : บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถ
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ : บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) : บริษัทจะให้บริการในกรณีทีรถยนต์ได้รับความคุ้มครองขับเคลื่อนไม่ได้ เนื่องจากรถเสียสืบเนื่องมาจากเครื่องยนต์ขัดข้อง โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย โดยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการดังนี้
  1. ช่างซ่อมรถฉุกเฉิน
  2. บริการรถยกฉุกเฉิน
  3. บริการน้ำมันฉุกเฉิน
  4. บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน
  5. บริการให้การเดินทางที่ต่อเนื่อง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ : บริษัทจะให้บริการประสานงานในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางภายในประเทศ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทมีบริการต่างๆ ดังนี้
  1. บริการประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉิน
  2. บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์
  3.บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
  4. บริการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา
  โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
 • บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน : บริษัทจะให้บริการประสานงานบริการช่วยเหลือเฉพาะในกรุงเทพ, ปริมณฑล และจังหวัดที่ระบุในตารางพื้นที่ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน โดยมีบริการดังนี้
  1. บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน
  2. บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน
  3.บริการช่างกุญแจบ้าน
  4. บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน
  5. บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน
  6. บริการจัดหาช่างซ่อมหลังคาและเพดาน
  โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
 • บริการเลขาส่วนตัว : บริษัทจะให้บริการประสานงานกับสมาชิกตลอดการเดินทางครอบคลุมบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการดังนี้
  1. การจองสนามกอล์ฟ
  2. การแนะนำและจัดจองโรงแรมที่พักและร้านอาหาร
  3. การจัดจองตั๋วเพื่อความบันเทิงต่างๆ
  4. บริการจัดส่งดอกไม้หรือของขวัญ
  5. บริการสำรองรถเช่าและลีมูซีน
  6. บริการสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วบริการขนส่งสาธารณะ
  โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดตามจริง
ประเภทและความคุ้มครอง
ตารางสรุปประเภทการประกันภัย ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ประเภทและความคุ้มครอง

ตารางสรุปประเภทการประกันภัย ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ความคุ้มครอง 1 2 3 2+ 3+
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ /        
สูญหาย / /   /  
ไฟไหม้ / /   /  
ความเสียหายต่อตัวรถกรณีชนกับยานพาหนะทางบก /     / /
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก /        
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / / / / /
ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ / / / / /
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / / / / /
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล / / / / /
ค่ารักษาพยาบาล / / / / /
การประกันตัวผู้ขับขี่ / / / / /
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
(Roadside Assistance)
/     / /
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ /     / /
บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน /     / /
บริการเลขาส่วนตัว /     / /

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์

 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ และรวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว แต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้
 • สูญหาย : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์
 • ไฟไหม้ : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม
 • ความเสียหายต่อตัวรถกรณีชนกับยานพาหนะทางบก : บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง
 • ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และมีการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้ประโยชน์จากรถ (รายละเอียดปรากฎตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย)
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ได้รับความคุ้มครองโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว
 • ค่ารักษาพยาบาล : บริษัทจะใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งได้เกิดขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเพื่อบุคคลใดซึ่งได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ใน หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถ
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ : บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) : บริษัทจะให้บริการในกรณีทีรถยนต์ได้รับความคุ้มครองขับเคลื่อนไม่ได้ เนื่องจากรถเสียสืบเนื่องมาจากเครื่องยนต์ขัดข้อง โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย โดยให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการดังนี้
  1. ช่างซ่อมรถฉุกเฉิน
  2. บริการรถยกฉุกเฉิน
  3. บริการน้ำมันฉุกเฉิน
  4. บริการช่างกุญแจฉุกเฉิน
  5. บริการให้การเดินทางที่ต่อเนื่อง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ : บริษัทจะให้บริการประสานงานในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างกระทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางภายในประเทศ จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล บริษัทมีบริการต่างๆ ดังนี้
  1. บริการประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉิน
  2. บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์
  3.บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
  4. บริการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา
  โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
 • บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน : บริษัทจะให้บริการประสานงานบริการช่วยเหลือเฉพาะในกรุงเทพ, ปริมณฑล และจังหวัดที่ระบุในตารางพื้นที่ให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้าน โดยมีบริการดังนี้
  1. บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน
  2. บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน
  3.บริการช่างกุญแจบ้าน
  4. บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน
  5. บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน
  6. บริการจัดหาช่างซ่อมหลังคาและเพดาน
  โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
 • บริการเลขาส่วนตัว : บริษัทจะให้บริการประสานงานกับสมาชิกตลอดการเดินทางครอบคลุมบริการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการดังนี้
  1. การจองสนามกอล์ฟ
  2. การแนะนำและจัดจองโรงแรมที่พักและร้านอาหาร
  3. การจัดจองตั๋วเพื่อความบันเทิงต่างๆ
  4. บริการจัดส่งดอกไม้หรือของขวัญ
  5. บริการสำรองรถเช่าและลีมูซีน
  6. บริการสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วบริการขนส่งสาธารณะ
  โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดตามจริง