เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 11,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ในกรณีเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่อ และการละเมิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย หากท่านกำลังมองหาประกันภัยดังกล่าว เราพร้อมดูแลท่าน “ด้วยหัวใจ”


ความคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ (ตาม Package)


อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น


สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หรือหากผู้รับประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากบริษัท


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 • การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 • ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวชสำอาง(ผิวหนัง)
 • AIDS / โรคตับอักเสบ
 • การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือด
 • การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
 • ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก การฝังเข็ม การรักษาโดยเลสิกข์
 • ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
 • การกระทำผิดโดยเจตนา
 • ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
 • ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
 • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง และหรือความรับผิดตามสัญญาอื่นใด

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสถาปัตย์ทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานตกแต่งภายในของอาคาร และคุ้มครองรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้เราดูแลท่านด้วยการประกันภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง


ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 หมวด

 • หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
 • หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันภัยวิชาชีพแพทย์

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 11,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ในกรณีเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่อ และการละเมิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย หากท่านกำลังมองหาประกันภัยดังกล่าว เราพร้อมดูแลท่าน “ด้วยหัวใจ”


ความคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ (ตาม Package)


อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น


สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หรือหากผู้รับประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากบริษัท


ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 • การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 • ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวชสำอาง(ผิวหนัง)
 • AIDS / โรคตับอักเสบ
 • การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือด
 • การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
 • ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก การฝังเข็ม การรักษาโดยเลสิกข์
 • ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
 • การกระทำผิดโดยเจตนา
 • ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
 • ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
 • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง และหรือความรับผิดตามสัญญาอื่นใด

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง

เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสถาปัตย์ทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานตกแต่งภายในของอาคาร และคุ้มครองรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้เราดูแลท่านด้วยการประกันภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง


ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 หมวด

 • หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
 • หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)