เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 11,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพแพทย์ ในกรณีเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่อ และการละเมิดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย หากท่านกำลังมองหาประกันภัยดังกล่าว เราพร้อมดูแลท่าน “ด้วยหัวใจ”

 

ความคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยกระทำการละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการรักษาพยาบาลเป็นเหตุให้ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามหน้าที่วิชาชีพของแพทย์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ (ตาม Package)

 

อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น

 

สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่จะต่อสู้คดี บริษัทจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้หรือหากผู้รับประกันภัยมีความเห็นอยากใช้ที่ปรึกษาของตน โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการยินยอมจากบริษัท

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 • การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบเขตวิชาชีพ
 • ศัลยกรรมเพื่อความงามโดยเฉพาะ และการให้บริการการรักษาเวชสำอาง(ผิวหนัง)
 • AIDS / โรคตับอักเสบ
 • การรับเลือดจากธนาคารเลือด หรือการให้บริการธนาคารเลือด
 • การให้ยาสลบในด้านทันตกรรม เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล
 • ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก การฝังเข็ม การรักษาโดยเลสิกข์
 • ให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งมึนเมา
 • การกระทำผิดโดยเจตนา
 • ภัยนิวเคลียร์ ภัยสงคราม
 • ยกเว้นความรับผิดใดๆ หรือคดีความที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
 • ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง และหรือความรับผิดตามสัญญาอื่นใด

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เพื่อบรรเทาและชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่างๆ เช่นงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสถาปัตย์ทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งเครื่องจักร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานตกแต่งภายในของอาคาร และคุ้มครองรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายให้เราดูแลท่านด้วยการประกันภัยการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ของผู้รับเหมาก่อสร้าง

 

ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 3 หมวด

 • หมวดที่ 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
 • หมวดที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
 • หมวดที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 0.10% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

คุ้มครองสูงสุด 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

การประกันภัยการรับชำระหนี้ทางการค้า (Trade Credit Insurance)
เป็นการให้ความคุ้มครองจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ซื้อตามกำหนดในสัญญาซื้อขาย อาทิ ผู้ขายสินค้าถูกเบี้ยวหนี้, ยืดเยื้อการชำระหนี้, หรือผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย
ความคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายที่ไม่ได้รับชำระหนี้ตามกำหนด สูงสุด 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ โดยสามารถคุ้มครองการค้าขายทั้งในประเทศและส่งออก
ประเภทความเสียหายที่ให้ความคุ้มครอง
1. ความเสี่ยงทางการค้า
– ผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย
– ผู้ซื้อสินค้ายืดเยื้อไม่ชำระหนี้

2. ความเสี่ยงทางการเมือง (คุ้มครองเฉพาะการส่งออก )
– การประกาศพักชำระหนี้ของรัฐบาล
– การห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ
– การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า
– เกิดสงคราม ปฏิวัติ รัฐประหาร
– ภัยพิบัติธรรมชาติ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
– การซื้อขายระหว่างบริษัทในเครือ หรือขายให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่ใช่นิติบุคคล
– หนี้ที่มีข้อพิพาท/ข้อโต้แย้งในสินค้า/บริการ
– การซื้อขายให้ผู้ซื้อภาครัฐในประเทศ
– ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
– ความเสียหายที่มีผลสืบเนื่องจากสงครามระหว่าง 5 ประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย
ประโยชน์
– เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยโอนความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สูญให้กับบริษัทประกันภัย
– เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจในการขยายตลาดไปยังผู้ซื้อรายใหม่
– ได้รับบริการติดตามหนี้ที่เกินกำหนดโดยบริษัทประกันภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ โดยสามารถโอนค่าสินไหมทดแทนไปยังธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ
– ลดโอกาสเกิดรายการหนี้สูญ ทำให้งบการเงินของบริษัทมีสถานะดีขึ้น

ประกันภัยประเภทอื่นๆ
ประกันภัยการรับชำระหนี้ทางการค้า

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 0.10% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

คุ้มครองสูงสุด 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้

การประกันภัยการรับชำระหนี้ทางการค้า (Trade Credit Insurance)
เป็นการให้ความคุ้มครองจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ซื้อตามกำหนดในสัญญาซื้อขาย อาทิ ผู้ขายสินค้าถูกเบี้ยวหนี้, ยืดเยื้อการชำระหนี้, หรือผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย
ความคุ้มครอง
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยต่อความเสียหายที่ไม่ได้รับชำระหนี้ตามกำหนด สูงสุด 90% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ โดยสามารถคุ้มครองการค้าขายทั้งในประเทศและส่งออก
ประเภทความเสียหายที่ให้ความคุ้มครอง
1. ความเสี่ยงทางการค้า
– ผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย
– ผู้ซื้อสินค้ายืดเยื้อไม่ชำระหนี้

2. ความเสี่ยงทางการเมือง (คุ้มครองเฉพาะการส่งออก )
– การประกาศพักชำระหนี้ของรัฐบาล
– การห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ
– การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า
– เกิดสงคราม ปฏิวัติ รัฐประหาร
– ภัยพิบัติธรรมชาติ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
– การซื้อขายระหว่างบริษัทในเครือ หรือขายให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่ใช่นิติบุคคล
– หนี้ที่มีข้อพิพาท/ข้อโต้แย้งในสินค้า/บริการ
– การซื้อขายให้ผู้ซื้อภาครัฐในประเทศ
– ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
– ความเสียหายที่มีผลสืบเนื่องจากสงครามระหว่าง 5 ประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย
ประโยชน์
– เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยโอนความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สูญให้กับบริษัทประกันภัย
– เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจในการขยายตลาดไปยังผู้ซื้อรายใหม่
– ได้รับบริการติดตามหนี้ที่เกินกำหนดโดยบริษัทประกันภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ โดยสามารถโอนค่าสินไหมทดแทนไปยังธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ
– ลดโอกาสเกิดรายการหนี้สูญ ทำให้งบการเงินของบริษัทมีสถานะดีขึ้น