เราพร้อมดูแลธุรกิจคุณด้วยหัวใจกับการประกันภัย Easy Biz Insurance ที่คุ้มครองแบบครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ทุนประกันภัย ไม่เกิน 30,000,000 บาท เพื่อการคุ้มครองภัยที่มากกว่า ข้อขยายความคุ้มครองพิเศษมากมาย  พร้อมดูแลคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มขึ้น ให้ท่านอุ่นใจ สบายใจ ในการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยความมั่นใจอย่างไร้กังวล

เรารับประกันภัยอะไรบ้าง

 1. ร้านค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล คลีนิค โรงเรียน โรงงาน ฯลฯ
 2. ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ สต็อกสินค้า เครื่องจักร

ความคุ้มครอง

 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากควัน ภัยจากลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 2. ภัยจากแผ่นดินไหว การจลาจลและการนัดหยุดงาน
 3. ภัยโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย
 4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจรแล้วทำให้เกิดไฟไหม้
 5. ความเสียหายต่อกระจกที่เป็นฝาผนัง และกระจกประตู หน้าต่าง ซึ่งแตกเนื่องจากอุบัติเหตุ
 6. เงินค่าชดเชยค่าเช่า การสูญเสียค่าเช่า ตลอดจนค่าเช่าสถานที่ทำธุรกิจใหม่เป็นการชั่วคราวแทนสถานที่เดิมซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง
 7. เงินชดเชยการสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักไปในช่วงเวลาหนึ่ง
 8. เงินชดเชยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร หรือพนักงานลูกจ้าง เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรภายในสถานที่ประกอบการจากภัยที่คุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม

 1. ค่าวิชาชีพหรือค่าธรรมเนียม สำหรับสถาปนิก วิศวกรที่ปรึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อออกแบบ คำนวณประเมินราคา ฯลฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
 2. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง และค่าขนย้ายซากทรัพย์สินเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
 3. การสูญเสียเงินสด ที่เก็บอยู่ในสถานที่ประกอบการ (เฉพาะเวลาทำการ) อันเนื่องมาจากการถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
 4. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกภายในสถานที่ประกอบการ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ร่างกาย ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย จากความประมาทเลินเล่อในการดูแลอาคารสถานที่หรือจากการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย รวมถึงความรับผิดจากการเกิดอัคคีภัยหรือการระเบิด
 5. คุ้มครองความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
 6. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลภายนอก ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภายในสถานที่ประกอบการ (โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ประกันภัยทรัพย์สิน
การประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย EASY BIZ INSURANCE

เราพร้อมดูแลธุรกิจคุณด้วยหัวใจกับการประกันภัย Easy Biz Insurance ที่คุ้มครองแบบครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ทุนประกันภัย ไม่เกิน 30,000,000 บาท เพื่อการคุ้มครองภัยที่มากกว่า ข้อขยายความคุ้มครองพิเศษมากมาย  พร้อมดูแลคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มขึ้น ให้ท่านอุ่นใจ สบายใจ ในการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยความมั่นใจอย่างไร้กังวล

เรารับประกันภัยอะไรบ้าง

 1. ร้านค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล คลีนิค โรงเรียน โรงงาน ฯลฯ
 2. ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ สต็อกสินค้า เครื่องจักร

ความคุ้มครอง

 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากควัน ภัยจากลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 2. ภัยจากแผ่นดินไหว การจลาจลและการนัดหยุดงาน
 3. ภัยโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย
 4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เกิดจากการลัดวงจรแล้วทำให้เกิดไฟไหม้
 5. ความเสียหายต่อกระจกที่เป็นฝาผนัง และกระจกประตู หน้าต่าง ซึ่งแตกเนื่องจากอุบัติเหตุ
 6. เงินค่าชดเชยค่าเช่า การสูญเสียค่าเช่า ตลอดจนค่าเช่าสถานที่ทำธุรกิจใหม่เป็นการชั่วคราวแทนสถานที่เดิมซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง
 7. เงินชดเชยการสูญเสียรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักไปในช่วงเวลาหนึ่ง
 8. เงินชดเชยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร หรือพนักงานลูกจ้าง เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรภายในสถานที่ประกอบการจากภัยที่คุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม

 1. ค่าวิชาชีพหรือค่าธรรมเนียม สำหรับสถาปนิก วิศวกรที่ปรึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อออกแบบ คำนวณประเมินราคา ฯลฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น
 2. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง และค่าขนย้ายซากทรัพย์สินเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น
 3. การสูญเสียเงินสด ที่เก็บอยู่ในสถานที่ประกอบการ (เฉพาะเวลาทำการ) อันเนื่องมาจากการถูกชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
 4. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกภายในสถานที่ประกอบการ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ร่างกาย ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย จากความประมาทเลินเล่อในการดูแลอาคารสถานที่หรือจากการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย รวมถึงความรับผิดจากการเกิดอัคคีภัยหรือการระเบิด
 5. คุ้มครองความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
 6. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลภายนอก ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ภายในสถานที่ประกอบการ (โดยไม่ต้องพิสูจน์ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือไม่)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)