สมัครตัวแทน

          หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบความท้าทาย มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน รักความก้าวหน้า “สมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทน ขายประกันวินาศภัย กับบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราพร้อมที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเรามีการเตรียมความพร้อม รวมถึงแผนประกันภัยที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม และสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเป็นตัวแทนกับเรา

– ผลตอบแทนคุ้มค่า
– มีทีมงานมืออาชีพพร้อมสนับสนุนข้อมูลต่างๆ
– มีแผนประกันภัยที่หลากหลาย ง่ายต่อการเสนอขาย

 

คุณสมบัติการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. บรรลุนิติภาวะมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
2. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบ อนุญาต

 

ขั้นตอนการสมัครสอบตัวแทนประกันวินาศภัย

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาใบอนุญาตตัวแทน จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : การสมัครสอบ ( ค่าสมัครสอบ 300 บาท ) ดังนี้

 

จังหวัด สถานที่สอบ
กรุงเทพมหานคร สมาคมประกันวินาศภัยไทย อาคาร 2 ชั้น 4 ถนนวิทยุ
เชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
ขอนแก่น วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยตาปี

 

สนใจสมัครเป็นตัวกับเรา สามารถ Download แบบฟอร์ม “ใบแสดงความจํานง สมัครสอบเพื่อเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย”  และส่งกลับมาที่
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ส่วนบริการตัวแทน ชั้น 17 อาคารไทยศรี 126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
หรือ บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด ทุกสาขา ทั่วประเทศ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ CallCenter : 1219 , 0 2820 7000 ต่อ 1882
โทรสาร  0 2439 4906
E-Mail : partnerwithus@thaisri.com

 

คุณสมบัติการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า ห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบ อนุญาต

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

กรอกข้อมูลลงใน “ฟอร์มสมัครเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย” ให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 

126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน แขวงบางลำภูล่าง กรุงเทพฯ 10600

CallCenter : 1219 , 0 2820 7000

partnerwithus@thaisri.com

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)