ประกันภัยสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกการวางแผนประกันภัยสุขภาพ เพียงแค่คุณไว้ใจให้เราดูแลสุขภาพของคุณ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลในเครือข่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ”ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” สูดสุด 3,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 3,629 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 65 ปี)
 2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 4. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้ง แรก
 5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผล
  บังคับครั้งแรก
 6. สำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อแผนประกันภัยหลัก (IPD) แผนที่ 1 – 5 จะสามารถเลือกซื้อความ
  คุ้มครองผู้ป่วยนอกได้สูงสุดไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติที่ระบุในแผนประกันภัยหลัก

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 21 – 60 ปี
 2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 4. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
Healthy Med  Plan : IPD/OPD
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ (Baht)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล (สูงสุดต่อวันสำหรับห้องเดี่ยวมาตรฐาน) 4,000 8,000 8,000 8,000 8,000
1.2 ค่าห้องไอ ซี ยู (สูดสุดต่อวัน) 8,000 16,000 16,000 16,000 16,000
2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอื่นๆ
2.1 ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.2 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
2.3 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
2.4 ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 24 ชั่วโมง รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) 5,000 10,000 20,000 30,000 50,000
3. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3.1 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ. 2)
(ขยายความคุ้มครองขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เต็มทุน)
500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
3.2 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก( 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี ) 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 4,849 บาท

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 2 – 60 ปี
 2. เด็กอายุ 2-15 ปี ต้องทำประกันภัยกับผู้ปกครอง 1 ท่าน
 3. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผล บังคับครั้งแรก
แผนการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
ของ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ข้อ ตารางผลประโยชน์ จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
ผลประโยชน์ในฐานะผู้ป่วยใน
1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล : ต่อวัน
( สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง )
800 1,000 1,500 2,000
2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) : ต่อวัน
( สูงสุดไม่เกิน 7 วัน และนับจำนวนวันรวมกับข้อ 1 )
1,600 2,000 3,000 4,000
3 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป : ครั้งละไม่เกิน
( รวมการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังจากออกจากรพ. )
15,000 20,000 30,000 40,000
4 ค่าบริการรถพยาบาล
( รวมวงเงินอยู่ในข้อ 3 )
1,000 1,000 1,000 1,000
5 ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ : กรณีไม่มีการผ่าตัด
( รวมวงเงินอยู่ในข้อ 3 )
1,500 2,000 3,000 4,000
6 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในฐานะผู้ป่วยนอก : เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง 2,500 3,000 4,500 6,000
7 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด : ต่อครั้ง
( ตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด )
20,000 30,000 45,000 60,000
8 ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ : กรณีที่มีการผ่าตัด
( รวมวงเงินอยู่ในข้อ 7 )
2,000 3,000 4,500 6,000
9 ค่าดูแลโดยแพทย์ หรือค่าแพทย์เยี่ยมไข้ : ต่อวัน
( สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง )
400 500 750 1,000
ผลประโยชน์ในฐานะผู้ป่วยนอก
10 ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก
( ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อวัน และ ไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี )
500 600 800 1,000

 

หมายเหตุ

 1. ผู้ขอเอาประกันภัย สามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง ผลประโยชน์ในฐานะ ผู้ป่วยใน อย่างเดียวได้ แต่ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง ผลประโยชน์ในฐานะ ผู้ป่วยนอก อย่างเดียวได้
 2. กรณีที่เลือกซื้อ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชน์ในฐานะผู้ป่วยนอก ต้องเป็นแผนเดียวกันกับ ผู้ป่วยใน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องมีอายุระหว่าง 2 ถึง 60 ปี
  1. เด็กอายุ 2 ปี ถึง 15 ปี ต้องทำประกันภัยพร้อมกับผู้ใหญ่อีก 1 ท่าน
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี เป็นรายๆ ไป
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย สำหรับ อาชีพชั้น 3 และ 4
 5. แผนการประกันภัยข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้

ตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับเงินก้อนสูงสุด 1,000,000 บาท เพื่อนำไปรักษาตัว

คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังสูงสุด 200,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,085 บาท

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

 1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 – 59 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์)
  • ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
 3. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 4. ระยะเวลารอคอย 90 วัน

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ 

 1. โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม
 2. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
 3. โรคเนื้องอก/มะเร็งที่สืบเนื่องมาจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงเชื้อ HIV

 

Basic Cancer
การประกันภัยโรคมะเร็ง
ความคุ้มครอง / Coverage ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง) 200,000 300,000 1,000,000
2. โรคมะเร็งผิวหนัง Skin cancer 40,000 60,000 200,000

 

ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

คุ้มครอง 10 โรคร้าย

จ่ายค่าทดแทนเต็มจำนวน

เบี้ยเริ่มต้น 590 บาท

ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 – 59 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์)
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 4. กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพียงโรคเดียวเท่านั้น
 5. ความคุ้มครองโรคร้ายแรง จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
Critical Illness
กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงเฉพาะโรค
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ (Baht)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) 100,000 300,000 500,000
2. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องรักษาโดยการสวนหลอด เลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease requiring   Angioplasty)
3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
4. โรคปอดระยะสุดท้าย (End-stage lung disease)
5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
6. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
7. โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
8. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm  Requiring Braining Surgery)
9. โรคตับวาย (Liver Failure)
10. โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)


ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 
ประกันภัยสุขภาพ
ตอบโจทย์ทุกการวางแผนประกันภัยสุขภาพ เพียงแค่คุณไว้ใจให้เราดูแลสุขภาพของคุณ
การประกันภัยโรคร้ายแรง เฉพาะโรค (Critical Illness)

คุ้มครอง 10 โรคร้าย

จ่ายค่าทดแทนเต็มจำนวน

เบี้ยเริ่มต้น 590 บาท

ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 – 59 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึง 65 ปีบริบูรณ์)
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 4. กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพียงโรคเดียวเท่านั้น
 5. ความคุ้มครองโรคร้ายแรง จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
Critical Illness
กรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงเฉพาะโรค
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ (Baht)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) 100,000 300,000 500,000
2. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องรักษาโดยการสวนหลอด เลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease requiring   Angioplasty)
3. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
4. โรคปอดระยะสุดท้าย (End-stage lung disease)
5. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
6. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
7. โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
8. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm  Requiring Braining Surgery)
9. โรคตับวาย (Liver Failure)
10. โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)


ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)