ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 800 บาท

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล ฐานะคนไข้ในสูงสุด 4,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
 2. กรณีเด็กอายุระหว่าง 1-15 ปี ทุนประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท
 3. สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 4. คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

ชาวประมง ลูกเรือ กรรมการ ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน คนคุมเครน อาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก ช่างเหล็ก ช่างหล่อ ช่างกลึง อาชีพเกี่ยวกับวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่ อาชีพเกี่ยวกับแท่นขุดเจาน้ำมันหรือก๊าซ อาชีพเกี่ยวกับสาร เคมีหรือสารพิษ นักกีฬาอาชีพ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส

แผนประกันภัยอาชีพชั้น 1 และชั้น 2         เบี้ยประกันภัย/คน (รวมภาษีและอากรแสตมป์)1,0001,3001,6002,2003,000

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ก.ความคุ้มครองหลัก
      1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากสาเหตุดังนี้.-
         1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000
         1.2 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย โดยเจตนา 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000
         1.3 จากขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000
     2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 20,000 40,000 50,000 100,000
ข. ความคุ้มครองเพิ่มเติม
     เงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล ฐานะคนไข้ใน ชดเชยสูงสุด 365 วัน (จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายหรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 200 500 1,000 2,000 4,000
ค. ความคุ้มครองพิเศษ
    1. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000
    2. จ่ายค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000
อาชีพชั้น 1 และชั้น 2 เบี้ยประกันภัย/คน (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 800 1,260 2,112 3,425 6,562

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 1 คน แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 2 คน

ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสำหรับบุตร สูงสุด 50,000 บาท/ต่อครั้ง

คุ้มครองเป็น 2 เท่า จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี

เพิ่มเงินช่วยเหลือครอบครัวต่อเนื่องสูงสุด 12 เดือนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
 2. บุตร/หลานต้องมีอายุระหว่าง 5-25 ปี
 3. สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 1. ชาวประมง ลูกเรือ
 2. กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน คนคุมเครน
 3. อาชีพเกี่ยงกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก ช่างเหล็ก ช่างหล่อ ช่างกลึง
 4. อาชีพเกี่ยวกับวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 5. อาชีพเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ
 6. อาชีพเกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ
 7. นักกีฬาอาชีพ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

คุ้มครอง 2 เท่า จากอุบัติเหตุสาธารณะ หรือจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี

คุ้มครอง 3 เท่า จากอุบัติเหตุสาธารณะที่เกิดขึ้นในวันวันหยุดราชการประจำปี

เพิ่มเงินช่วยเหลือครอบครัวต่อเนื่องอีก 12 เดือนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย :

 1. ผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
 2. บุตรต้องมีอายุระหว่าง 1-25 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
 3. สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี

 

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้ :

ชาวประมง ลูกเรือ กรรมการ ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน คนคุมเครน อาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก ช่างเหล็ก ช่างหล่อ ช่างกลึง อาชีพเกี่ยวกับวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่ อาชีพเกี่ยวกับแท่นขุดเจาน้ำมันหรือก๊าซ อาชีพเกี่ยวกับสาร เคมีหรือสารพิษ นักกีฬาอาชีพ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส

 

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,000 บาท

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

วงเงินความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 5% ทุกปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 1 – 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
 2. กรณีเด็กอายุ 1-15 ปี ทุนประกันภัยคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 3. สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 4. คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัย :

อาชีพ ขั้นที่ 1 : แพทย์ พยาบาล เภสัชกร พนักงานธนาคาร ผู้พิพากษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน แม่บ้าน อัยการ ทนายความ เสมียน บรรณารักษ์ เลขานุการ โฆษก วิทยุ โทรทัศน์ พนักงานขายของหน้าร้าน นักแต่งเพลง ข้าราชการที่ทำหน้าที่บริหาร หรือธุรการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ พนักงานที่ประจำอยู่ในสำนักงาน เจ้าของกิจการที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่ำ และ/หรือส่วนใหญ่ทำงานประจำอยู่ในสำนักงาน เช่น ขายของชำ ขายเสื้อผ้า ขายยา ขายทอง ขายเครื่องไฟฟ้า
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
เสียชีวิต ฯ 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 200,000 250,000 350,000 500,000 500,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 40,000 50,000 70,000 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี 1,000 1,300 1,600 2,200 3,000 4,500 6,100

 

อาชีพ ขั้นที่ 2 : พนักงานขาย วิศวกร สถาปนิค สัตวแพทย์ นักดนตรี ตัวแทน-นายหน้า พนักงานบริการในโรงแรม / ภัตตาคาร / ร้านอาหาร แม่บ้าน นักวิทยาศาสตร์ ช่างตัดเสื้อ ช่างตัดผม-ช่างเสริมสวย นักสังคมสงเคราะห์ ช่างทำ/ช่างซ่อมรองเท้า ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ฝ่ายสำรวจ คนรับใช้ นักเรียน นักศึกษาเทคนิค อาชีวะ เจ้าของกิจการที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุปานกลาง และหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว เช่น ทำอู่ซ่อมรถยนต์ ขายรถยนต์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร รับเหมาก่อสร้าง จัดสรรบ้าน/ที่ดิน ปั๊มน้ำมัน โรงสีข้าว เจ้าของสวน ไร่ ฟาร์ม
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
เสียชีวิต ฯ 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 350,000 500,000
ค่ารักษาพยาบาล 20,000 30,000 40,000 50,000 70,000 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี 1,100 1,500 2,000 2,400 3,200 4,500

 

อาชีพ ขั้นที่ 3 : นักข่าว ช่างภาพ พ่อค้า แม่ค้า ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน นักร้อง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างยนต์ นักสัตว์วิทยา นักวนศาสตร์ คนขับรถโดยสาร รถบรรทุก รถรับจ้าง บุรุษไปรษณีย์ พนักงานเก็บเงิน รับส่งเอกสาร (ใช้รถจักรยานยนต์) ผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง เช่น เหมืองแร่ ระเบิดย่อยหิน โรงเลื่อย โรงหลอม โรงกลึง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
เสียชีวิต ฯ 100,000 200,000 200,000
การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 200,000
การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล 10,000 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี 1,100 1,500 1,700

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
PA Happy สุข x 2

ประกันภัยอุบัติเหตุที่ออกแบบมาเพื่อคนที่คุณรัก ด้วยความสุขแบบคูณสอง เราพร้อมดูแลคนที่คุณรักด้วยหัวใจ

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 1 คน แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 2 คน

ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสำหรับบุตร สูงสุด 50,000 บาท/ต่อครั้ง

คุ้มครองเป็น 2 เท่า จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี

เพิ่มเงินช่วยเหลือครอบครัวต่อเนื่องสูงสุด 12 เดือนเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
 2. บุตร/หลานต้องมีอายุระหว่าง 5-25 ปี
 3. สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 1. ชาวประมง ลูกเรือ
 2. กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน คนคุมเครน
 3. อาชีพเกี่ยงกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก ช่างเหล็ก ช่างหล่อ ช่างกลึง
 4. อาชีพเกี่ยวกับวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 5. อาชีพเกี่ยวกับแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ
 6. อาชีพเกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ
 7. นักกีฬาอาชีพ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)