ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศ โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือบาดเจ็บ ดังต่อไปนี้

 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 2. การรักษาพยาบาล

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การประกันภัยดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีที่

 1. เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส อาการไส้เลื่อน ไส้ติ่ง อาหารเป็นพิษ
 2. เกิดความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม กระทำอาชญากรรม
 3. การทะเลาะวิวาท การจลาจลหรือนัดหยุดงาน ขณะที่ผู้เอาประกันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา หรือยาเสพติด ขณะที่ผู้เอาประกันล่าสัตว์ในป่า ขณะที่ผู้เอาประกันแข่งกีฬาทุกชนิด ขณะที่ผู้เอาประกันขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร
 4. กีฬาอันตรายที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น การดำน้ำแบบ Scuba Diving, การปีนเขา, การไต่หน้าผา, การโหนตัวในที่สูง, กระโดดหอคอย,การกระโดดบันจี๊จัมพ์ เป็นต้น
 5. การก่อการร้าย (Act Of Terrorism) อันเนื่องมาจากอาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธนิวเคลียร์
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศ โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือบาดเจ็บ ดังต่อไปนี้

 1. อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต
 2. ค่ารักษาพยาบาล
 3. กรณีการเคลื่อนเพื่อการรักษาฉุกเฉิน และการขนส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา
 4. กรณีเกิดการพลาดเที่ยวบิน ความล่าช้าจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน  การล่าช้าในการเดินทาง
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากกระเป๋าเดินทาง และความเสียหายจากทรัพย์สินส่วนบุคคล
 6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

แผนประกันภัย

Individual Single Trip

การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคลแบบรายเที่ยว

– จำกัดอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 80 ปี

 

Individual Annual Travel

การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคลแบบรายปี

– จำกัดอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 75 ปี

 

ข้อยกเว้นการประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดพิจารณาจาก กธ.ประกันอุบัติเดินทางต่างประเทศ ThaiSri Easy Worldwide Travel Insurance

 

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ประกันภัยการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง

หากคุณกำลังมองหาประกันภัยการเดินทาง เราขอนำเสนอประกันอุบัติเหตุเดินทาง กับเบี้ยประกันภัยที่แสนคุ้ม

ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทั้งใน และต่างประเทศ โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือบาดเจ็บ ดังต่อไปนี้

 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 2. การรักษาพยาบาล

 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง

 

การประกันภัยดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีที่

 1. เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส อาการไส้เลื่อน ไส้ติ่ง อาหารเป็นพิษ
 2. เกิดความบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากการทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม กระทำอาชญากรรม
 3. การทะเลาะวิวาท การจลาจลหรือนัดหยุดงาน ขณะที่ผู้เอาประกันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา หรือยาเสพติด ขณะที่ผู้เอาประกันล่าสัตว์ในป่า ขณะที่ผู้เอาประกันแข่งกีฬาทุกชนิด ขณะที่ผู้เอาประกันขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร
 4. กีฬาอันตรายที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น การดำน้ำแบบ Scuba Diving, การปีนเขา, การไต่หน้าผา, การโหนตัวในที่สูง, กระโดดหอคอย,การกระโดดบันจี๊จัมพ์ เป็นต้น
 5. การก่อการร้าย (Act Of Terrorism) อันเนื่องมาจากอาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธนิวเคลียร์
 6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)