ข้อแนะนำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

รถประกันเป็น ฝ่ายถูก

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากคู่กรณียอมรับผิด และทำบันทึกยอมรับผิดแล้ว
 2. จดทะเบียนรถ, ชื่อ, ที่อยู่ของคู่กรณีตามใบขับขี่ หรือบัตรประชาชน
 3. จดชื่อ, ที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 5. หากท่านเอาประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการแก่ท่านในที่เกิดเหตุและสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

รถประกันเป็น ฝ่ายผิด

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากยอมรับผิดแล้ว
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 3. ไม่ควรตกลงเจรจาค่าเสียหาย หรือลงนามเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้แนะนำแก่ท่านต่อไป

กรณีที่ยังไม่แน่ว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 1. อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้าย
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที และไม่ควรให้ปากคำหรือบันทึกต่อผู้ใด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

กรณี รถประกันถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี

 1. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และทราบทะเบียนรถคู่กรณี ท่านต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
 2. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี ให้แจ้งเคลมกับบริษัทเป็นเคลมฝ่ายผิดไม่ทราบคู่กรณี จะมีความเสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible) ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุ ที่ทางท่านต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรณี รถหาย

 1. แจ้งสถานีตำรวจท้องที่ หรือศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร) สายด่วน 1192 (www.รถหาย.com) และบริษัททันที พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็น คือ ทะเบียนรถ, สีรถ, เลขตัวถัง และวันเวลาที่หาย
 2. จัดส่งเอกสารจำเป็นตามที่บริษัทเรียกจากท่าน เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โดยเร็วที่สุด

กรณีมีผู้บาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

 1. ถ้าผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผู้นำส่ง ควรแจ้งให้บริษัททราบว่า จะนัดหมายพบกันที่ใด
 2. ให้คู่กรณีใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
 3. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่านที่หายไป โปรดแจ้งบริษัททันที และบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. ท่านสามารถเลือกจัดซ่อมอู่ในเครือที่บริษัทกำหนดไว้ หรือหากประสงค์จะซ่อมรถกับอู่ที่ท่านเลือกเอง โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 2. ในกรณีซ่อมอู่ในเครือ เมื่อรถของท่านซ่อมเสร็จแล้ว ก่อนเซ็นรับรถโปรดตรวจผลการซ่อมอย่างละเอียด ไม่ควรตรวจดูรถในที่ที่แสงสว่างไม่ชัดเจน หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อย อย่าเซ็นรับรถและรีบแจ้งบริษัทให้ทราบในทันที
 3. เวลาที่ใช้ในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายของรถยนต์
 4. กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย ... ก่อน หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และติดต่อศูนย์บริการของบริษัท เพื่อเบิกค่าเสียหายต่อไป
 5. บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพ... ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากพ... บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

 

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีค่าซ่อม / ค่าทรัพย์สิน

 • ใบตรวจสอบรายการความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ (ฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนรถ/สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (รับรองสำเนา)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) กรณีโอนเงิน (รับรองสำเนา)

 

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) กรณีโอนเงิน (รับรองสำเนา)

เอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ

เอกสารสำหรับใช้ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยมีคู่กรณี และทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดหรือตกลงกันได้ ให้ทำการกรอกรายละเอียดการเกิดเหตุและความเสียหายของรถยนต์ของท่านเพื่อแลกกับคู่กรณีที่มีใบยืนยันการเกิดเหตุเช่นกัน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และความสะดวกของท่านในการติดต่อกับบริษัทภายหลัง โดยไม่ต้องรอพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์

วิธีการใช้เอกสาร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 1. แสดงเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ(Claim Form) และสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีเอกสารลักษณะเดียวกันกับท่านหรือไม่* หากมีให้ดำเนินการในข้อต่อไป หากไม่มีให้ติดต่อบริษัท
 2. ตรวจหมายเลขทะเบียนรถยนต์ในเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ของอีกฝ่ายว่าตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันเกิดเหตุหรือไม่
  *หากไม่ตรงให้ติดต่อบริษัท  หากข้อมูลถูกต้องให้ดำเนินการในข้อต่อไป
 3. กรอกรายละเอียดลงในเอกสารของตนในส่วนที่ 2 ของเอกสาร และบันทึกรายการความเสียหายรถยนต์ของท่านและรถยนต์ของคู่กรณีให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4
 4. ให้ผู้ขับขี่ลงลายมือชื่อในเอกสารของตนและของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกให้ลงในช่องฝ่ายถูก ถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดให้ลงในช่องฝ่ายผิด หรือหากประมาทร่วมให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า “ประมาทร่วม” หากไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดให้ถือความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 5. แลกเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) กับอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วจึงนำเอกสารที่ได้รับมาติดต่อบริษัท ภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษร และเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ก่อนนำรถเข้ารับการซ่อมต่อไป
 6. กรณีรถของท่านเป็นประกันภัยประเภท 2 หรือประเภท 3 และท่านเป็นฝ่ายถูก ให้นำเอกสารของอีกฝ่ายติดต่อบริษัทประกันภัยฝ่ายผิด เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 7 วันต่อไป
 7. ขอรับเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ใบใหม่ เพื่อใช้ในคราวต่อไป การขอรับเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุใบใหม่ ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มคลิ๊กขอใบยืนยันการเกิดเหตุเพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับสำหรับการยืนยันข้อมูลและช่องทางการจัดส่งใบยืนยันการเกิดเหตุให้กับท่านต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุรถยนต์
 • e-Mail claimmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 5778
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ข้อแนะนำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

รถประกันเป็น ฝ่ายถูก

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากคู่กรณียอมรับผิด และทำบันทึกยอมรับผิดแล้ว
 2. จดทะเบียนรถ, ชื่อ, ที่อยู่ของคู่กรณีตามใบขับขี่ หรือบัตรประชาชน
 3. จดชื่อ, ที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 5. หากท่านเอาประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการแก่ท่านในที่เกิดเหตุและสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

รถประกันเป็น ฝ่ายผิด

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากยอมรับผิดแล้ว
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 3. ไม่ควรตกลงเจรจาค่าเสียหาย หรือลงนามเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้แนะนำแก่ท่านต่อไป

กรณีที่ยังไม่แน่ว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 1. อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้าย
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที และไม่ควรให้ปากคำหรือบันทึกต่อผู้ใด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

กรณี รถประกันถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี

 1. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และทราบทะเบียนรถคู่กรณี ท่านต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
 2. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี ให้แจ้งเคลมกับบริษัททันที

กรณี มีผู้บาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

 1. ถ้าผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผู้นำส่ง ควรแจ้งให้บริษัททราบว่า จะนัดหมายพบกันที่ใด
 2. ให้คู่กรณีใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
 3. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่านที่หายไป โปรดแจ้งบริษัททันที และบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย ... ก่อน หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และติดต่อศูนย์บริการของบริษัท เพื่อเบิกค่าเสียหายต่อไป
 2. บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ... ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากพ... บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

 

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) กรณีโอนเงิน (รับรองสำเนา)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุรถยนต์
 • e-Mail claimmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 5778
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. รีบแจ้งให้บริษัททราบทันที เมื่อทราบหรือพบความเสียหาย
 2. ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้คำแนะนำ
 3. รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้ เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ
 4. ในกรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลภายนอก ให้รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทันที เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินคดี
 5. ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
 6. บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง
 7. บริษัทแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พร้อมหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 8. ผู้เอาประกันภัยลงนามยืนยันในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทน และส่งกลับมายังบริษัท
 9. บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หรือตามวันที่ตกลงกัน
 10. ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน (Recovery) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามวันที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือการมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สัญญาเช่า / สัญญาซื้อขาย เป็นต้น
 • สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อม / สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจท้องที่ และรายงานผลคดีกองพิสูจน์หลักฐาน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สิน (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สินที่เสียหาย (รับรองสำเนา)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน
 3. ยื่นเอกสาร / หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 4. บริษัทพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
 5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะทำโดย 2 วิธี คือ

จ่ายเป็นเช็คธนาคาร ระบุ Account Payee Only เป็นชื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ และบริเวณที่บาดเจ็บอย่างชัดเจน
 • สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพฯ

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบันของอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • รูปถ่ายปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ประกอบด้วยรูปถ่ายเต็มตัว และรูปถ่ายระยะใกล้ของอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ
 • ฟิล์มเอ็กซเรย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองความพิการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. กรณีชื่อ หรือนามสกุล ของผู้เอาประกันภัย ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัท จะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
 2. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตทั้งหมด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
 4. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

กรณีเบิกค่าชดเชย

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล / สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาล ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุและบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจน / สำเนาใบรายงานแพทย์ (ใบเคลม) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีเสียชีวิต 

 • สำเนาใบมรณบัตร (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่ายตาย” (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ (กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างชาติ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อแจ้งการเกิดเหตุ และข้อแจ้งการตาย ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพหน้าหลัง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น

– สำเนารายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีมีการตรวจศพผ่าพิสูจน์ศพ) (รับรองสำเนา)
          – สำเนาสรุปสำนวนการสอบสวนคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
          – รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
          – สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
          – ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
          – สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก / หนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์) (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาทุกครั้ง โดยทายาทโดยธรรม / ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
 2. กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัทจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน
 4. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทน
 5. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายคน และผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มายังบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
 6. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

……………………………………………………………………………………

TPA (THIRD PARTY ADMINISTRATION)

 

ข้อแนะนำ : กรณีผู้เอาประกันภัยถือบัตรประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีสัญลักษณ์ บนบัตร

 

 

 • กรณีใช้บัตรประกันภัย (Care Card) ผ่านโรงพยาบาลในเครือข่ายของ TPA

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อที่แผนกเวชระเบียน หรือแผนกลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้ทันที โดยแสดงบัตรประกันภัย (Care Card) คู่กับบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล หรือชำระเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล จะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ หรือแบบฟอร์มเคลมค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุที่ชัดเจน
 3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
 4. สำเนาบัตรประกันภัย (Care Card) (รับรองสำเนา)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • นำส่งเอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส่วนงาน Document
 • บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • e-Mail cl_adm@thirdpartyadmin.co.th 
 • สายด่วน 0 2660 1224  ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพ

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน
 3. ยื่นเอกสาร / หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 4. บริษัทพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
 5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะทำโดย 2 วิธี คือ

จ่ายเป็นเช็คธนาคาร ระบุ Account Payee Only เป็นชื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ และบริเวณที่บาดเจ็บอย่างชัดเจน
 • สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพฯ

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบันของอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • รูปถ่ายปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ประกอบด้วยรูปถ่ายเต็มตัว และรูปถ่ายระยะใกล้ของอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ
 • ฟิล์มเอ็กซเรย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองความพิการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. กรณีชื่อ หรือนามสกุล ของผู้เอาประกันภัย ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัท จะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
 2. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เยาว์
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตทั้งหมด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
 4. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

กรณีเบิกค่าชดเชย

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล / สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาล ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุและบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจน / สำเนาใบรายงานแพทย์ (ใบเคลม) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีเสียชีวิต 

 • สำเนาใบมรณบัตร (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่ายตาย” (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างชาติ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อแจ้งการเกิดเหตุ และข้อแจ้งการตาย ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพหน้าหลัง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น

– สำเนารายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีมีการตรวจศพผ่าพิสูจน์ศพ) (รับรองสำเนา)
          – สำเนาสรุปสำนวนการสอบสวนคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
          – รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
          – สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
          – ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
          – สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก / หนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์) (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาทุกครั้ง โดยทายาทโดยธรรม / ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
 2. กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัทจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เยาว์
 4. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทน
 5. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายคน และผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มายังบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
 6. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 0 2878 7000 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

……………………………………………………………………………………

TPA (THIRD PARTY ADMINISTRATION)

 

ข้อแนะนำ : กรณีผู้เอาประกันภัยถือบัตรประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีสัญลักษณ์ บนบัตร

 

 

 • กรณีใช้บัตรประกันภัย (Care Card) ผ่านโรงพยาบาลในเครือข่ายของ TPA

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อที่แผนกเวชระเบียน หรือแผนกลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้ทันที โดยแสดงบัตรประกันภัย (Care Card) คู่กับบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล หรือชำระเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล จะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ หรือแบบฟอร์มเคลมค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุที่ชัดเจน
 3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
 4. สำเนาบัตรประกันภัย (Care Card) (รับรองสำเนา)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • นำส่งเอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส่วนงาน Document
 • บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310
 • e-Mail cl_adm@thirdpartyadmin.co.th 
 • สายด่วน0 2660 1224  ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัย
การเดินทาง

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. เตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน
3. ยื่นเอกสาร / หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
4. บริษัทพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะทำโดย 2 วิธี คือ
– จ่ายเป็นเช็คธนาคาร ระบุ Account Payee Only เป็นชื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์
– โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน

 

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
• กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
• สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
• ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
• ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ และบริเวณที่บาดเจ็บอย่างชัดเจน
• สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีเสียชีวิต
• สำเนาใบมรณบัตร (รับรองสำเนา)
• สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนา)
• สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนา)
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่าย “ตาย” (รับรองสำเนา)
• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
• สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ (กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน) (รับรองสำเนา)
• สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างชาติ) (รับรองสำเนา)
• สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
• สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อแจ้งการเกิดเหตุ และข้อแจ้งการตาย ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
• สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพหน้า-หลัง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
• อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
– สำเนารายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีมีการตรวจศพ-ผ่าพิสูจน์ศพ) (รับรองสำเนา)
– สำเนาสรุปสำนวนการสอบสวนคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
– รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
• ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
• สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก / หนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์) (รับรองสำเนา)
หมายเหตุ : 1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาทุกครั้ง โดยทายาทโดยธรรม / ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
2. กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัทจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา
3.กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน
4. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทน
5. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายคน และผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มายังบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
6. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. รีบแจ้งให้บริษัททราบทันที เมื่อทราบหรือพบความเสียหาย
 2. ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้คำแนะนำ
 3. รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้ เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ
 4. ในกรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลภายนอก ให้รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทันที เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินคดี
 5. ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
 6. บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง
 7. บริษัทแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พร้อมหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 8. ผู้เอาประกันภัยลงนามยืนยันในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทน และส่งกลับมายังบริษัท
 9. บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หรือตามวันที่ตกลงกัน
 10. ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน (Recovery) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามวันที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือการมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย เป็นต้น
 • สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อม / สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจท้องที่ และรายงานผลคดีกองพิสูจน์หลักฐาน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สิน (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สินที่เสียหาย (รับรองสำเนา)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. สำรวจสภาพสินค้า และลักษณะหีบห่อที่บรรจุสินค้าในทันทีทุกครั้งก่อนรับมอบสินค้า
 2. หากพบสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับฝากสินค้าออกหลักฐานระบุความเสียหาย หรือทำเป็นหมายเหตุความเสียหายลงในใบรับสินค้า
 3. ในกรณีที่สินค้านำส่งมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบซีลของตู้บรรทุกสินค้า และสภาพของตู้บรรทุกสินค้าว่ามีความเสียหายหรือไม่ หากเกิดความเสียหาย หรือสงสัยว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ควรเก็บหลักฐานพร้อมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในทันที
 4. ยื่นหนังสือเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขนส่ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที
 5. กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบสินค้า แต่พบในภายหลัง เจ้าของสินค้าจะต้องทำหนังสือแจ้งถึงความเสียหาย หรือสูญหายต่อบริษัทเรือหรือตัวแทนบริษัทเรือทันทีภายใน 3 วันนับจากวันรับมอบสินค้า
 6. แจ้งตัวแทนบริษัทเรือและบริษัททราบถึงความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทจะได้แนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง และส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายทันที

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมจากผู้เอาประกันภัย (Claim Notification Letter)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) (รับรองสำเนา)
 • ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Original Policy / Certificate of Insurance)
 • ใบตราส่ง / ใบส่งสินค้า (Bill of Lading or Airway Bill)
 • ใบกำกับภาษี / ใบแสดงราคา (Invoice)
 • ใบบรรจุภัณฑ์ (Packing List)
 • ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก (Customs Document Import or Export)
 • หลักฐานแสดงความเสียหายออกโดยผู้ขนส่ง (Survey Note, Damage Cargo Report (DMC), Damage Report, Delivery Order)
 • หลักฐานการบันทึกความเสียหายเมื่อรับสินค้า (Survey Note / Wharf Survey / Damage Cargo List)
 • สำเนาจดหมายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง (Statement of claim to carrier)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ขั้นตอนการเคลม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

วิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิดต่อหน้าที่วิชาชีพแพทย์ของท่าน โดยทำให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือความบกพร่องต่อร่างกายของผู้ที่มารับการรักษาพยาบาล  ซึ่งท่านเอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านตามกรมธรรม์  โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 1. แจ้งอุบัติเหตุที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทันที
 2. เมื่อท่านแจ้งอุบัติเหตุให้แก่บริษัทฯ ทราบ โปรดจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการแจ้งเหตุ
  – หมายเลขกรมธรรม์ หรือชื่อผู้เอาประกันภัย
  – หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ ของผู้เอาประกันภัย ผู้แจ้งเหตุ หรือผู้ประสานงาน
  – ที่อยู่อีเมลล์ของผู้เอาประกันภัย ผู้แจ้งเหตุ หรือผู้ประสานงาน
  – ชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย / ผู้เสียชีวิต / ผู้เรียกร้อง / ผู้ที่อ้างสิทธิ
  – วันที่ทำการรักษาพยาบาล
  – วันที่ทราบเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การเรียกร้อง
  – วันที่เรียกร้องความเสียหาย
  – มูลค่าความเสียหายที่ถูกเรียกร้อง
 1. เพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทฯ โปรดจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้และนำส่งที่ แผนกอุบัติเหตุทั่วไป บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
  – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ (รับรองสำเนา)
  – ต้นฉบับ หรือสำเนาหนังสือเรียกร้องจากผู้ป่วย / ผู้เสียหายและเอกสารประกอบการเรียกร้อง (รับรองสำเนากรณีเป็นสำเนา)
  – สำเนาหนังสือยินยอมการรับการตรวจรักษาหรือหนังสือยินยอมการเข้ารับการผ่าตัด (รับรองสำเนา)
  – สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบเช่น เวชระเบียน ฟิลม์ X-ray และอื่นๆ
  – สำเนารายสรุปการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ดูแลทั้งหมดพร้อมลายเซ็นแพทย์ผู้ดูแลรักษา
  – สำเนารายงานการพิจารณาและความเห็นของเหตุการณ์ของคณะกรรมการสถานพยาบาลและคำอธิบายการยืนยันเกี่ยวกับข้อกล่าวหา (รับรองสำเนา)
  – รายละเอียดค่าเสียหายทั้งหมดที่เรียกร้อง พร้อมเอกสารประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยพร้อมหลักฐาน
  – ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคนไข้หรือการให้การรักษา
  – ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่ถูกกล่าวหา / ฟ้องร้อง
  – สำเนากรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ที่คุ้มครอง (ถ้ามี) (รับรองสำเนา)
  – สำเนาคำฟ้อง หมายเรียก หรือคำสั่งใด ๆ จากศาล เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากท่าน (กรณีผู้เสียหาย ผู้เรียกร้อง ฟ้องศาล)
 1. บริษัทฯ จะพิจารณาในรายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับแจ้งและอาจจะติดต่อกลับ หรือประสานงานกับท่านอีกครั้ง

บมจ.ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิกรณีผู้ขอรับสิทธิไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิประกันภัย หากท่านมีข้อสงสัยเงื่อนไขและสิทธิประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 

ขั้นตอนการเคลม

หลักฐานประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับการประกันภัยหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (Easy Phone)
 2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ หรือ Exchange เครื่อง
 3. สำเนาเอกสารแสดงการรับเครื่องซ่อมจากศูนย์บริการ ซึ่งมีการแสดงข้อมูล IMEI ชัดเจน (รับรองสำเนา)
 4. ซากหน้าจอโทรศัพท์ที่เสียหาย
 5. รูปถ่ายหน้าจอโทรศัพท์เห็นฟิลม์ติดหน้าจอชัดเจน (กรณีไม่มีซากหน้าจอตามข้อ 4)
 6. ซองฟิลม์ AUTOZKIN
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้ลงทะเบียนรับประกันภัย (รับรองสำเนา)
 8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนรับประกันภัย (รับรองสำเนา)

ขั้นตอนในการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยส่งเอกสารหลักฐานการเบิกค่าสินไหมทดแทน ซึ่งสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทางดังนี้
  – ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์
  – ผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยเข้าติดต่อโดยตรงที่บริษัท แผนกอุบัติเหตุทั่วไปชั้น 20
 2. เมื่อบริษัทพิจารณาเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้สินไหมทดแทนให้กับผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยเพื่อลงนาม
 3. เมื่อบริษัทได้รับสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการลงนามจากผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยแล้ว จะทำการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยภายใน 7 วันทำการถัดไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

หมายเหตุ : กรณีผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยมีการทำประกันภัยในกรมธรรม์ลักษณะเดียวกันกับบริษัทประกันภัยอื่น
ค่าสินไหมทดแทนจะถูกเฉลี่ยจ่ายตามสัดส่วนทุนประกันภัยของแต่ละบริษัท

 
ขั้นตอนการเคลม
ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ข้อแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุและขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์

ข้อแนะนำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

รถประกันเป็น ฝ่ายถูก

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากคู่กรณียอมรับผิด และทำบันทึกยอมรับผิดแล้ว
 2. จดทะเบียนรถ, ชื่อ, ที่อยู่ของคู่กรณีตามใบขับขี่ หรือบัตรประชาชน
 3. จดชื่อ, ที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 5. หากท่านเอาประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการแก่ท่านในที่เกิดเหตุและสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

รถประกันเป็น ฝ่ายผิด

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากยอมรับผิดแล้ว
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 3. ไม่ควรตกลงเจรจาค่าเสียหาย หรือลงนามเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้แนะนำแก่ท่านต่อไป

กรณีที่ยังไม่แน่ว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 1. อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้าย
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที และไม่ควรให้ปากคำหรือบันทึกต่อผู้ใด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

กรณี รถประกันถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี

 1. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และทราบทะเบียนรถคู่กรณี ท่านต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
 2. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี ให้แจ้งเคลมกับบริษัทเป็นเคลมฝ่ายผิดไม่ทราบคู่กรณี จะมีความเสียหายส่วนแรก (Excess หรือ Deductible) ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุ ที่ทางท่านต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

กรณี รถหาย

 1. แจ้งสถานีตำรวจท้องที่ หรือศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร) สายด่วน 1192 (www.รถหาย.com) และบริษัททันที พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็น คือ ทะเบียนรถ, สีรถ, เลขตัวถัง และวันเวลาที่หาย
 2. จัดส่งเอกสารจำเป็นตามที่บริษัทเรียกจากท่าน เพื่อบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โดยเร็วที่สุด

กรณีมีผู้บาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

 1. ถ้าผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผู้นำส่ง ควรแจ้งให้บริษัททราบว่า จะนัดหมายพบกันที่ใด
 2. ให้คู่กรณีใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
 3. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่านที่หายไป โปรดแจ้งบริษัททันที และบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. ท่านสามารถเลือกจัดซ่อมอู่ในเครือที่บริษัทกำหนดไว้ หรือหากประสงค์จะซ่อมรถกับอู่ที่ท่านเลือกเอง โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
 2. ในกรณีซ่อมอู่ในเครือ เมื่อรถของท่านซ่อมเสร็จแล้ว ก่อนเซ็นรับรถโปรดตรวจผลการซ่อมอย่างละเอียด ไม่ควรตรวจดูรถในที่ที่แสงสว่างไม่ชัดเจน หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อย อย่าเซ็นรับรถและรีบแจ้งบริษัทให้ทราบในทันที
 3. เวลาที่ใช้ในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับสภาพความเสียหายของรถยนต์
 4. กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย ... ก่อน หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และติดต่อศูนย์บริการของบริษัท เพื่อเบิกค่าเสียหายต่อไป
 5. บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพ... ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากพ... บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

 

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีค่าซ่อม / ค่าทรัพย์สิน

 • ใบตรวจสอบรายการความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
 • ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถ
 • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถ (ฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนรถ/สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (รับรองสำเนา)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) กรณีโอนเงิน (รับรองสำเนา)

 

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) กรณีโอนเงิน (รับรองสำเนา)

เอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ

เอกสารสำหรับใช้ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยมีคู่กรณี และทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดหรือตกลงกันได้ ให้ทำการกรอกรายละเอียดการเกิดเหตุและความเสียหายของรถยนต์ของท่านเพื่อแลกกับคู่กรณีที่มีใบยืนยันการเกิดเหตุเช่นกัน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด และความสะดวกของท่านในการติดต่อกับบริษัทภายหลัง โดยไม่ต้องรอพนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์

วิธีการใช้เอกสาร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 1. แสดงเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ(Claim Form) และสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีเอกสารลักษณะเดียวกันกับท่านหรือไม่* หากมีให้ดำเนินการในข้อต่อไป หากไม่มีให้ติดต่อบริษัท
 2. ตรวจหมายเลขทะเบียนรถยนต์ในเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ของอีกฝ่ายว่าตรงกับหมายเลขทะเบียนรถยนต์คันเกิดเหตุหรือไม่
  *หากไม่ตรงให้ติดต่อบริษัท  หากข้อมูลถูกต้องให้ดำเนินการในข้อต่อไป
 3. กรอกรายละเอียดลงในเอกสารของตนในส่วนที่ 2 ของเอกสาร และบันทึกรายการความเสียหายรถยนต์ของท่านและรถยนต์ของคู่กรณีให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4
 4. ให้ผู้ขับขี่ลงลายมือชื่อในเอกสารของตนและของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกให้ลงในช่องฝ่ายถูก ถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดให้ลงในช่องฝ่ายผิด หรือหากประมาทร่วมให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า “ประมาทร่วม” หากไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดให้ถือความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 5. แลกเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) กับอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วจึงนำเอกสารที่ได้รับมาติดต่อบริษัท ภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษร และเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ก่อนนำรถเข้ารับการซ่อมต่อไป
 6. กรณีรถของท่านเป็นประกันภัยประเภท 2 หรือประเภท 3 และท่านเป็นฝ่ายถูก ให้นำเอกสารของอีกฝ่ายติดต่อบริษัทประกันภัยฝ่ายผิด เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 7 วันต่อไป
 7. ขอรับเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ใบใหม่ เพื่อใช้ในคราวต่อไป การขอรับเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุใบใหม่ ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มคลิ๊กขอใบยืนยันการเกิดเหตุเพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับสำหรับการยืนยันข้อมูลและช่องทางการจัดส่งใบยืนยันการเกิดเหตุให้กับท่านต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุรถยนต์
 • e-Mail claimmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 5778
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

ข้อแนะนำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุและขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์

ข้อแนะนำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

รถประกันเป็น ฝ่ายถูก

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากคู่กรณียอมรับผิด และทำบันทึกยอมรับผิดแล้ว
 2. จดทะเบียนรถ, ชื่อ, ที่อยู่ของคู่กรณีตามใบขับขี่ หรือบัตรประชาชน
 3. จดชื่อ, ที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 4. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 5. หากท่านเอาประกันภัยประเภท 3 (คุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคลภายนอก) บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบริการแก่ท่านในที่เกิดเหตุและสถานีตำรวจ (หากจำเป็น) ส่วนการติดตามเรียกร้องขั้นต่อไป ท่านต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง

รถประกันเป็น ฝ่ายผิด

 1. แยกรถไปจอดไว้ในบริเวณที่การจราจรไม่ติดขัด หลังจากยอมรับผิดแล้ว
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที
 3. ไม่ควรตกลงเจรจาค่าเสียหาย หรือลงนามเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปถึง ซึ่งจะเป็นผู้แนะนำแก่ท่านต่อไป

กรณีที่ยังไม่แน่ว่า ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

 1. อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากที่เกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้าย
 2. แจ้งให้บริษัททราบทันที และไม่ควรให้ปากคำหรือบันทึกต่อผู้ใด ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

กรณี รถประกันถูกชน แล้วคู่กรณีหลบหนี

 1. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และทราบทะเบียนรถคู่กรณี ท่านต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
 2. กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี และไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี ให้แจ้งเคลมกับบริษัททันที

กรณี มีผู้บาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

 1. ถ้าผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาลเอง หรือมีผู้นำส่ง ควรแจ้งให้บริษัททราบว่า จะนัดหมายพบกันที่ใด
 2. ให้คู่กรณีใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ก่อน
 3. ถ้ามีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

หากท่านทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่านที่หายไป โปรดแจ้งบริษัททันที และบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ

 

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยรถยนต์

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย ... ก่อน หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และติดต่อศูนย์บริการของบริษัท เพื่อเบิกค่าเสียหายต่อไป
 2. บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ... ภายใน 7 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน และสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่นอกเหนือจากพ... บริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับการร้องขอ และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

 

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีค่ารักษาพยาบาล

 • สำเนาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ (รับรองสำเนา)
 • ใบรับรองแพทย์
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา) กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) กรณีโอนเงิน (รับรองสำเนา)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุรถยนต์
 • e-Mail claimmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 5778
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ประกันภัยทรัพย์สิน

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. รีบแจ้งให้บริษัททราบทันที เมื่อทราบหรือพบความเสียหาย
 2. ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้คำแนะนำ
 3. รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้ เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ
 4. ในกรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลภายนอก ให้รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทันที เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินคดี
 5. ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
 6. บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง
 7. บริษัทแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พร้อมหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 8. ผู้เอาประกันภัยลงนามยืนยันในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทน และส่งกลับมายังบริษัท
 9. บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หรือตามวันที่ตกลงกัน
 10. ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน (Recovery) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามวันที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือการมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สัญญาเช่า / สัญญาซื้อขาย เป็นต้น
 • สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อม / สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจท้องที่ และรายงานผลคดีกองพิสูจน์หลักฐาน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สิน (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สินที่เสียหาย (รับรองสำเนา)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน
 3. ยื่นเอกสาร / หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 4. บริษัทพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
 5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะทำโดย 2 วิธี คือ

จ่ายเป็นเช็คธนาคาร ระบุ Account Payee Only เป็นชื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ และบริเวณที่บาดเจ็บอย่างชัดเจน
 • สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพฯ

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบันของอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • รูปถ่ายปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ประกอบด้วยรูปถ่ายเต็มตัว และรูปถ่ายระยะใกล้ของอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ
 • ฟิล์มเอ็กซเรย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองความพิการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. กรณีชื่อ หรือนามสกุล ของผู้เอาประกันภัย ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัท จะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
 2. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตทั้งหมด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
 4. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

กรณีเบิกค่าชดเชย

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล / สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาล ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุและบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจน / สำเนาใบรายงานแพทย์ (ใบเคลม) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีเสียชีวิต 

 • สำเนาใบมรณบัตร (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่ายตาย” (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ (กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างชาติ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อแจ้งการเกิดเหตุ และข้อแจ้งการตาย ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพหน้าหลัง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น

– สำเนารายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีมีการตรวจศพผ่าพิสูจน์ศพ) (รับรองสำเนา)
          – สำเนาสรุปสำนวนการสอบสวนคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
          – รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
          – สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
          – ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
          – สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก / หนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์) (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาทุกครั้ง โดยทายาทโดยธรรม / ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
 2. กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัทจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน
 4. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทน
 5. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายคน และผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มายังบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
 6. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

……………………………………………………………………………………

TPA (THIRD PARTY ADMINISTRATION)

 

ข้อแนะนำ : กรณีผู้เอาประกันภัยถือบัตรประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีสัญลักษณ์ บนบัตร

 

 

 • กรณีใช้บัตรประกันภัย (Care Card) ผ่านโรงพยาบาลในเครือข่ายของ TPA

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อที่แผนกเวชระเบียน หรือแผนกลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้ทันที โดยแสดงบัตรประกันภัย (Care Card) คู่กับบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล หรือชำระเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล จะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ หรือแบบฟอร์มเคลมค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุที่ชัดเจน
 3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
 4. สำเนาบัตรประกันภัย (Care Card) (รับรองสำเนา)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • นำส่งเอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส่วนงาน Document
 • บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • e-Mail cl_adm@thirdpartyadmin.co.th 
 • สายด่วน 0 2660 1224  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกันภัยสุขภาพ

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพ

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. เตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน
 3. ยื่นเอกสาร / หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 4. บริษัทพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
 5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะทำโดย 2 วิธี คือ

จ่ายเป็นเช็คธนาคาร ระบุ Account Payee Only เป็นชื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล

 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
 • ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ และบริเวณที่บาดเจ็บอย่างชัดเจน
 • สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพฯ

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบันของอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • รูปถ่ายปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ประกอบด้วยรูปถ่ายเต็มตัว และรูปถ่ายระยะใกล้ของอวัยวะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ
 • ฟิล์มเอ็กซเรย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองความพิการ หรือสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. กรณีชื่อ หรือนามสกุล ของผู้เอาประกันภัย ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัท จะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
 2. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เยาว์
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตทั้งหมด บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก
 4. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

กรณีเบิกค่าชดเชย

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล / สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันที่เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาล ระบุสาเหตุของอุบัติเหตุและบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บอย่างชัดเจน / สำเนาใบรายงานแพทย์ (ใบเคลม) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีเสียชีวิต 

 • สำเนาใบมรณบัตร (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนา)
 • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่ายตาย” (รับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างชาติ) (รับรองสำเนา)
 • สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
 • สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อแจ้งการเกิดเหตุ และข้อแจ้งการตาย ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพหน้าหลัง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
 • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น

– สำเนารายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีมีการตรวจศพผ่าพิสูจน์ศพ) (รับรองสำเนา)
          – สำเนาสรุปสำนวนการสอบสวนคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
          – รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
          – สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
          – ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
          – สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก / หนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์) (รับรองสำเนา)

หมายเหตุ :

 1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาทุกครั้ง โดยทายาทโดยธรรม / ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
 2. กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัทจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เยาว์
 4. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทน
 5. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายคน และผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มายังบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
 6. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 0 2878 7000 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

……………………………………………………………………………………

TPA (THIRD PARTY ADMINISTRATION)

 

ข้อแนะนำ : กรณีผู้เอาประกันภัยถือบัตรประกันภัยสุขภาพ หรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่มีสัญลักษณ์ บนบัตร

 

 

 • กรณีใช้บัตรประกันภัย (Care Card) ผ่านโรงพยาบาลในเครือข่ายของ TPA

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อที่แผนกเวชระเบียน หรือแผนกลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้ทันที โดยแสดงบัตรประกันภัย (Care Card) คู่กับบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล หรือชำระเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครอง

 • กรณีผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล จะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี้
 1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ หรือแบบฟอร์มเคลมค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุที่ชัดเจน
 3. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
 4. สำเนาบัตรประกันภัย (Care Card) (รับรองสำเนา)
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • นำส่งเอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส่วนงาน Document
 • บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
 • 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310
 • e-Mail cl_adm@thirdpartyadmin.co.th 
 • สายด่วน0 2660 1224  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัย
การเดินทาง

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. เตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบถ้วน
3. ยื่นเอกสาร / หลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
4. บริษัทพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะทำโดย 2 วิธี คือ
– จ่ายเป็นเช็คธนาคาร ระบุ Account Payee Only เป็นชื่อผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์
– โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน

 

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
• กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• สำเนาบัตรประกันภัย (รับรองสำเนา)
• สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวราชการ (รับรองสำเนา)
• ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่แสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
• ต้นฉบับใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการบาดเจ็บ และบริเวณที่บาดเจ็บอย่างชัดเจน
• สำเนาใบสรุปหน้างบค่ารักษาพยาบาล (รับรองสำเนา)
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
หมายเหตุ : กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน และมีสิทธิร้องขอให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทนต่อไป

กรณีเสียชีวิต
• สำเนาใบมรณบัตร (รับรองสำเนา)
• สำเนาหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนา)
• สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลย้อนหลังสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนั้น (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (รับรองสำเนา)
• สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย ที่มีการจำหน่าย “ตาย” (รับรองสำเนา)
• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ (กรณีผู้รับประโยชน์บรรลุนิติภาวะ) (รับรองสำเนา)
• สำเนาสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองของผู้รับประโยชน์ (กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน) (รับรองสำเนา)
• สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นชาวต่างชาติ) (รับรองสำเนา)
• สำเนาใบรายงานแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท (รับรองสำเนา)
• สำเนารายงานบันทึกประจำวันข้อแจ้งการเกิดเหตุ และข้อแจ้งการตาย ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
• สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพหน้า-หลัง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
• อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
– สำเนารายงานการตรวจศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (กรณีมีการตรวจศพ-ผ่าพิสูจน์ศพ) (รับรองสำเนา)
– สำเนาสรุปสำนวนการสอบสวนคดี ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดี
– รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต (ถ้ามี)
• สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนา)
• ข้อมูลที่อยู่ของผู้รับประโยชน์ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์
• สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก / หนังสือลำดับทายาทโดยธรรม (กรณีไม่ได้ระบุผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์) (รับรองสำเนา)
หมายเหตุ : 1. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาทุกครั้ง โดยทายาทโดยธรรม / ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
2. กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลของบริษัทจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนา
3.กรณีที่ผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บิดาหรือมารดา หรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนแทน
4. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว และผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทน
5. กรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายคน และผู้รับประโยชน์บางคนเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมกันกับผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์มายังบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ที่เหลือในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน
6. เอกสารใดๆ ตามรายการข้างต้นนี้ ถ้าท่านไม่สามารถจัดส่งให้บริษัทได้ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทจะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทน

 1. รีบแจ้งให้บริษัททราบทันที เมื่อทราบหรือพบความเสียหาย
 2. ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ให้คำแนะนำ
 3. รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้ เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ
 4. ในกรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก หรือสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลภายนอก ให้รีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทันที เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินคดี
 5. ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมายังบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
 6. บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครอง
 7. บริษัทแจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พร้อมหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 8. ผู้เอาประกันภัยลงนามยืนยันในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทน และส่งกลับมายังบริษัท
 9. บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน หรือตามวันที่ตกลงกัน
 10. ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรับคืน (Recovery) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามวันที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือการมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย เป็นต้น
 • สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อม / สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
 • ภาพถ่ายความเสียหาย
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจท้องที่ และรายงานผลคดีกองพิสูจน์หลักฐาน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สิน (รับรองสำเนา)
 • หลักฐานแสดงราคาทรัพย์สินที่เสียหาย (รับรองสำเนา)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. สำรวจสภาพสินค้า และลักษณะหีบห่อที่บรรจุสินค้าในทันทีทุกครั้งก่อนรับมอบสินค้า
 2. หากพบสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย ให้ผู้ขนส่งหรือผู้รับฝากสินค้าออกหลักฐานระบุความเสียหาย หรือทำเป็นหมายเหตุความเสียหายลงในใบรับสินค้า
 3. ในกรณีที่สินค้านำส่งมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบซีลของตู้บรรทุกสินค้า และสภาพของตู้บรรทุกสินค้าว่ามีความเสียหายหรือไม่ หากเกิดความเสียหาย หรือสงสัยว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ควรเก็บหลักฐานพร้อมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในทันที
 4. ยื่นหนังสือเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขนส่ง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทันที
 5. กรณีไม่พบความเสียหายขณะรับมอบสินค้า แต่พบในภายหลัง เจ้าของสินค้าจะต้องทำหนังสือแจ้งถึงความเสียหาย หรือสูญหายต่อบริษัทเรือหรือตัวแทนบริษัทเรือทันทีภายใน 3 วันนับจากวันรับมอบสินค้า
 6. แจ้งตัวแทนบริษัทเรือและบริษัททราบถึงความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้น เพื่อบริษัทจะได้แนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง และส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายทันที

การขอรับค่าสินไหมทดแทน

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หรือตามที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมจากผู้เอาประกันภัย (Claim Notification Letter)
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล) (รับรองสำเนา)
 • ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (Original Policy / Certificate of Insurance)
 • ใบตราส่ง / ใบส่งสินค้า (Bill of Lading or Airway Bill)
 • ใบกำกับภาษี / ใบแสดงราคา (Invoice)
 • ใบบรรจุภัณฑ์ (Packing List)
 • ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก (Customs Document Import or Export)
 • หลักฐานแสดงความเสียหายออกโดยผู้ขนส่ง (Survey Note, Damage Cargo Report (DMC), Damage Report, Delivery Order)
 • หลักฐานการบันทึกความเสียหายเมื่อรับสินค้า (Survey Note / Wharf Survey / Damage Cargo List)
 • สำเนาจดหมายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง (Statement of claim to carrier)
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ประกันภัย Easy Doctor

ขั้นตอนการเคลม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

วิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิดต่อหน้าที่วิชาชีพแพทย์ของท่าน โดยทำให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือความบกพร่องต่อร่างกายของผู้ที่มารับการรักษาพยาบาล  ซึ่งท่านเอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านตามกรมธรรม์  โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 1. แจ้งอุบัติเหตุที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทันที
 2. เมื่อท่านแจ้งอุบัติเหตุให้แก่บริษัทฯ ทราบ โปรดจัดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการแจ้งเหตุ
  – หมายเลขกรมธรรม์ หรือชื่อผู้เอาประกันภัย
  – หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ ของผู้เอาประกันภัย ผู้แจ้งเหตุ หรือผู้ประสานงาน
  – ที่อยู่อีเมลล์ของผู้เอาประกันภัย ผู้แจ้งเหตุ หรือผู้ประสานงาน
  – ชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย / ผู้เสียชีวิต / ผู้เรียกร้อง / ผู้ที่อ้างสิทธิ
  – วันที่ทำการรักษาพยาบาล
  – วันที่ทราบเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การเรียกร้อง
  – วันที่เรียกร้องความเสียหาย
  – มูลค่าความเสียหายที่ถูกเรียกร้อง
 1. เพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองของบริษัทฯ โปรดจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้และนำส่งที่ แผนกอุบัติเหตุทั่วไป บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนา)
  – สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ (รับรองสำเนา)
  – ต้นฉบับ หรือสำเนาหนังสือเรียกร้องจากผู้ป่วย / ผู้เสียหายและเอกสารประกอบการเรียกร้อง (รับรองสำเนากรณีเป็นสำเนา)
  – สำเนาหนังสือยินยอมการรับการตรวจรักษาหรือหนังสือยินยอมการเข้ารับการผ่าตัด (รับรองสำเนา)
  – สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบเช่น เวชระเบียน ฟิลม์ X-ray และอื่นๆ
  – สำเนารายสรุปการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้ดูแลทั้งหมดพร้อมลายเซ็นแพทย์ผู้ดูแลรักษา
  – สำเนารายงานการพิจารณาและความเห็นของเหตุการณ์ของคณะกรรมการสถานพยาบาลและคำอธิบายการยืนยันเกี่ยวกับข้อกล่าวหา (รับรองสำเนา)
  – รายละเอียดค่าเสียหายทั้งหมดที่เรียกร้อง พร้อมเอกสารประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยพร้อมหลักฐาน
  – ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคนไข้หรือการให้การรักษา
  – ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่ถูกกล่าวหา / ฟ้องร้อง
  – สำเนากรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ที่คุ้มครอง (ถ้ามี) (รับรองสำเนา)
  – สำเนาคำฟ้อง หมายเรียก หรือคำสั่งใด ๆ จากศาล เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากท่าน (กรณีผู้เสียหาย ผู้เรียกร้อง ฟ้องศาล)
 1. บริษัทฯ จะพิจารณาในรายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับแจ้งและอาจจะติดต่อกลับ หรือประสานงานกับท่านอีกครั้ง

บมจ.ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิกรณีผู้ขอรับสิทธิไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการรับสิทธิประกันภัย หากท่านมีข้อสงสัยเงื่อนไขและสิทธิประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

 
ประกันภัย Easy Phone

ขั้นตอนการเคลม

หลักฐานประกอบการเบิกค่าสินไหมทดแทน

 1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับการประกันภัยหน้าจอโทรศัพท์มือถือ (Easy Phone)
 2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายในการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ หรือ Exchange เครื่อง
 3. สำเนาเอกสารแสดงการรับเครื่องซ่อมจากศูนย์บริการ ซึ่งมีการแสดงข้อมูล IMEI ชัดเจน (รับรองสำเนา)
 4. ซากหน้าจอโทรศัพท์ที่เสียหาย
 5. รูปถ่ายหน้าจอโทรศัพท์เห็นฟิลม์ติดหน้าจอชัดเจน (กรณีไม่มีซากหน้าจอตามข้อ 4)
 6. ซองฟิลม์ AUTOZKIN
 7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ของผู้ลงทะเบียนรับประกันภัย (รับรองสำเนา)
 8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนรับประกันภัย (รับรองสำเนา)

ขั้นตอนในการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน

 1. ผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยส่งเอกสารหลักฐานการเบิกค่าสินไหมทดแทน ซึ่งสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทางดังนี้
  – ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์
  – ผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยเข้าติดต่อโดยตรงที่บริษัท แผนกอุบัติเหตุทั่วไปชั้น 20
 2. เมื่อบริษัทพิจารณาเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้สินไหมทดแทนให้กับผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยเพื่อลงนาม
 3. เมื่อบริษัทได้รับสัญญาตกลงประนีประนอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการลงนามจากผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยแล้ว จะทำการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยภายใน 7 วันทำการถัดไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • แผนกอุบัติเหตุทั่วไป
 • e-Mail claimnonmotor@thaisri.com 
 • โทรสาร 0 2439 4909
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร 1219 กด 1 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

หมายเหตุ : กรณีผู้ลงทะเบียนรับประกันภัยมีการทำประกันภัยในกรมธรรม์ลักษณะเดียวกันกับบริษัทประกันภัยอื่น
ค่าสินไหมทดแทนจะถูกเฉลี่ยจ่ายตามสัดส่วนทุนประกันภัยของแต่ละบริษัท