บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 2+ ประเภท 3+* กับบริษัทไทยศรี จะได้รับบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินดังต่อไปนี้

 • บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
 • บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
 • บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน
 • บริการเลขาส่วนตัว
 • บริการดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด สามารถโทรศัพท์เพื่อติดต่อขอใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2039 5739 หรือศึกษาเงื่อนไขการบริการได้จากเว็บไซต์ *เฉพาะกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด และมีความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  Download เงื่อนไขบริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน ThaiSri Assistance

  บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
  (ในประเทศไทย)

  1. บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน
  2. บริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ สมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ)
  3. บริการรถยก-ลากฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี สำหรับระยะทางที่เกิน 25 กิโลเมตร จะคิดค่าบริการกับสมาชิกกิโลเมตรละ 30 บาท
  4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง สมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี เฉพาะในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่บนท้องถนนและรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้
  5. บริการช่างกุญแจฉุกเฉินเนื่องมาจากลืมกุญแจหรือทำกุญแจสูญหาย สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:
   • ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับกุญแจสำรอง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง สมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี ระยะทางที่เกินจะคิดค่าบริการกับสมาชิกกิโลเมตรละ 25 บาท
   • บริการช่างกุญแจเพื่อเปิดประตูรถยนต์ ณ ที่เกิดเหตุ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจ
  6. บริการเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่อง: กรณีที่สมาชิกเดินทางห่างจากภูมิลำเนาอย่างน้อย 100 กิโลเมตร หากเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน เป็นผลให้มีการยก-ลากไปยังศูนย์บริการและไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาสำหรับรถยนต์ทดแทนหรือโรงแรมที่พักหรือตั๋วยานพาหนะขนส่งสาธารณะ อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสมาชิกในระหว่างรอการซ่อมแซมรถยนต์ ในกรณีที่สมาชิกร้องขอ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

   

  เงื่อนไขการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน:

  1. บริการรถเสียฉุกเฉิน ให้บริการสำหรับรถอายุไม่เกิน 15 ปี
  2. หากมีความจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการรายอื่น สมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการหลักตามสิทธิประโยชน์นี้ก่อนการดำเนินการใด ๆ มิเช่นนั้นผู้ให้บริการนี้มีสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าพาณิชย์ใด ๆ ที่อยู่บนรถยนต์ของสมาชิก สมาชิกจะต้องทำการขนย้ายสินค้า ออกจากรถยนต์ก่อนรับบริการ
  4. สมาชิกต้องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของตนซึ่งจะเป็นสิ่งของหรือสถานที่ที่จะต้องเข้าให้บริการก่อนรับบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินหรือของมีค่าใด ๆ ที่ทิ้งไว้กับสถานที่ที่ให้บริการหรือในรถ
  5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หากเกิดขึ้นจากรถเสีย หรืออุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขัน หรือทดสอบความเร็วต่างๆ
  6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุหรือรถเสียที่เกิดจากการจ้าง หรือเช่ารถยนต์รวมถึงรถทดแทน
  7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ หากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่กับรถยนต์ที่เกิดเหตุ
  8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกับปัญหาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยก/ลากจูง รถ ส่งถึงศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมแล้ว
  9. การทุจริตหรือการปลอมแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร จะถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
  10. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าอุปกรณ์ต่างๆ การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ การสลับล้อยาง การใช้อุปกรณ์พิเศษในการยก/ ลากจูง เป็นต้น รวมถึงค่าผ่านทาง และค่าธรรมเนียมทุกรูปแบบ
  11. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรถแข่ง รถดัดแปลง รถที่อยู่ในสนามแข่ง รถที่อยู่ในอู่ซ่อมรถ หรือ ศูนย์บริการ การช่วยกู้รถที่ถูกลักหรือขโมย การทำลายซากรถที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือโยกย้ายรถไปยังสถานที่เพื่อการซื้อขาย
  12. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสมาชิกที่ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย หรือไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบก หรือมิใช่ใบขับขี่สากล
  13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ/หรือ เหตุอื่นๆ ใดที่มิได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เป็นการให้ข้อมูลและดำเนินการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ จะเป็นความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สาม

  1. บริการประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉิน
  2. บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์
  3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
  4. บริการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา

   

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เป็นการให้ข้อมูลและดำเนินการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ จะเป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ให้บริการ บริการนี้จะให้บริการตามภูมิลำเนาที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท โดยให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดที่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการ

  1. บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน
  2. บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน
  3. บริการช่างกุญแจบ้าน
  4. บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน
  5. บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน
  6. บริการจัดหาช่างซ่อมหลังคาและเพดาน

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นบริการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน:

  1. ผู้ให้บริการจะไม่ให้บริการในกรณีที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในที่พักอาศัยระหว่างการให้บริการ
  2. ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
   • ค่าแรงและค่าเดินทางของช่าง ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ ค่ารื้อฝ้า ค่าทุบกำแพง ค่าขุดเจาะ เป็นต้น
   • ค่ามัดจำสำหรับค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
   • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ
   • ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการโอนสินค้าหรือบริการ
   • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉิน
  3. การบริการนี้เป็นการให้บริการสำหรับบ้านพักอาศัยปัจจุบันของสมาชิก ตามที่อยู่ที่มีการลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
  4. สมาชิกโปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ก่อนแจ้งขอรับบริการ

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เป็นการให้ข้อมูลและดำเนินการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการ จะเป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ให้บริการ

  1. บริการสำรองรอบสนามกอล์ฟ
  2. บริการสำรองโรงแรมที่พักและร้านอาหาร
  3. บริการสำรองตั๋วเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ
  4. บริการจัดส่งดอกไม้หรือของขวัญ
  5. บริการสำรองรถเช่าและลีมูซีน
  6. บริการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วบริการขนส่งสาธารณะ

   

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นบริการเลขาส่วนตัว:

  1. ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
   ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

   • ค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ
   • ค่ามัดจำต่างๆ
   • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ
   • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า บริการ รวมถึงค่าประกันภัย
   • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับสินค้าหรือบริการ
  2. การให้บริการจะไม่ดำเนินการจัดหาสินค้าเพื่อการพาณิชย์ให้กับสมาชิก
  3. การบริการเลขาส่วนตัวจะไม่ให้บริการสำหรับการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผิดกับกฎหมาย หรือการร้องขอที่ผิดศิลธรรม หรือผิดจรรยาบรรณ (เช่นบุกรุกความเป็นส่วนตัว) หรือการร้องขอซึ่งขัดต่อกฎหมายของประเทศ

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 2+ ประเภท 3+* กับบริษัทไทยศรี จะได้รับบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินดังต่อไปนี้

 • บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
 • บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
 • บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน
 • บริการเลขาส่วนตัว
 • บริการดังกล่าวข้างต้นครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด สามารถโทรศัพท์เพื่อติดต่อขอใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2039 5739 หรือศึกษาเงื่อนไขการบริการได้จากเว็บไซต์ *เฉพาะกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด และมีความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  Download เงื่อนไขบริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน ThaiSri Assistance
  บริการให้ความช่วยเหลือ ฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

  บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ในกรณีที่รถยนต์ขับเคลื่อนไม่ได้อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ

  บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
  (ในประเทศไทย)

  1. บริการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน
  2. บริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ สมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ)
  3. บริการรถยก-ลากฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี สำหรับระยะทางที่เกิน 25 กิโลเมตร จะคิดค่าบริการกับสมาชิกกิโลเมตรละ 30 บาท
  4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง สมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี เฉพาะในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่บนท้องถนนและรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้
  5. บริการช่างกุญแจฉุกเฉินเนื่องมาจากลืมกุญแจหรือทำกุญแจสูญหาย สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:
   • ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับกุญแจสำรอง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง สมาชิกสามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี ระยะทางที่เกินจะคิดค่าบริการกับสมาชิกกิโลเมตรละ 25 บาท
   • บริการช่างกุญแจเพื่อเปิดประตูรถยนต์ ณ ที่เกิดเหตุ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจ
  6. บริการเพื่อการเดินทางที่ต่อเนื่อง: กรณีที่สมาชิกเดินทางห่างจากภูมิลำเนาอย่างน้อย 100 กิโลเมตร หากเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน เป็นผลให้มีการยก-ลากไปยังศูนย์บริการและไม่สามารถซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาสำหรับรถยนต์ทดแทนหรือโรงแรมที่พักหรือตั๋วยานพาหนะขนส่งสาธารณะ อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับสมาชิกในระหว่างรอการซ่อมแซมรถยนต์ ในกรณีที่สมาชิกร้องขอ โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

   

  เงื่อนไขการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน:

  1. บริการรถเสียฉุกเฉิน ให้บริการสำหรับรถอายุไม่เกิน 15 ปี
  2. หากมีความจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการรายอื่น สมาชิกจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการหลักตามสิทธิประโยชน์นี้ก่อนการดำเนินการใด ๆ มิเช่นนั้นผู้ให้บริการนี้มีสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
  3. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าพาณิชย์ใด ๆ ที่อยู่บนรถยนต์ของสมาชิก สมาชิกจะต้องทำการขนย้ายสินค้า ออกจากรถยนต์ก่อนรับบริการ
  4. สมาชิกต้องดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของตนซึ่งจะเป็นสิ่งของหรือสถานที่ที่จะต้องเข้าให้บริการก่อนรับบริการ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินหรือของมีค่าใด ๆ ที่ทิ้งไว้กับสถานที่ที่ให้บริการหรือในรถ
  5. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หากเกิดขึ้นจากรถเสีย หรืออุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขัน หรือทดสอบความเร็วต่างๆ
  6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุหรือรถเสียที่เกิดจากการจ้าง หรือเช่ารถยนต์รวมถึงรถทดแทน
  7. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ หากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่กับรถยนต์ที่เกิดเหตุ
  8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบกับปัญหาหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยก/ลากจูง รถ ส่งถึงศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมแล้ว
  9. การทุจริตหรือการปลอมแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร จะถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
  10. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าอะไหล่และค่าอุปกรณ์ต่างๆ การเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ การสลับล้อยาง การใช้อุปกรณ์พิเศษในการยก/ ลากจูง เป็นต้น รวมถึงค่าผ่านทาง และค่าธรรมเนียมทุกรูปแบบ
  11. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรถแข่ง รถดัดแปลง รถที่อยู่ในสนามแข่ง รถที่อยู่ในอู่ซ่อมรถ หรือ ศูนย์บริการ การช่วยกู้รถที่ถูกลักหรือขโมย การทำลายซากรถที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือโยกย้ายรถไปยังสถานที่เพื่อการซื้อขาย
  12. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสมาชิกที่ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย หรือไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบก หรือมิใช่ใบขับขี่สากล
  13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ/หรือ เหตุอื่นๆ ใดที่มิได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์

  เป็นการให้ข้อมูลและดำเนินการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ จะเป็นความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สาม

  1. บริการประสานงานรถพยาบาลฉุกเฉิน
  2. บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์
  3. บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
  4. บริการเคลื่อนย้ายศพกลับภูมิลำเนา

   

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  บริการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
  เกี่ยวกับบ้าน

  เป็นการให้ข้อมูลและดำเนินการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ จะเป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ให้บริการ บริการนี้จะให้บริการตามภูมิลำเนาที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท โดยให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดที่มีเครือข่ายของผู้ให้บริการ

  1. บริการช่างซ่อมไฟฟ้าฉุกเฉิน
  2. บริการช่างซ่อมประปาฉุกเฉิน
  3. บริการช่างกุญแจบ้าน
  4. บริการช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศฉุกเฉิน
  5. บริการขจัดสัตว์ดุร้ายรบกวน
  6. บริการจัดหาช่างซ่อมหลังคาและเพดาน

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นบริการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบ้าน:

  1. ผู้ให้บริการจะไม่ให้บริการในกรณีที่ไม่มีสมาชิกอยู่ในที่พักอาศัยระหว่างการให้บริการ
  2. ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
   • ค่าแรงและค่าเดินทางของช่าง ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ ค่ารื้อฝ้า ค่าทุบกำแพง ค่าขุดเจาะ เป็นต้น
   • ค่ามัดจำสำหรับค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ
   • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ
   • ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการโอนสินค้าหรือบริการ
   • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับการให้บริการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉิน
  3. การบริการนี้เป็นการให้บริการสำหรับบ้านพักอาศัยปัจจุบันของสมาชิก ตามที่อยู่ที่มีการลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
  4. สมาชิกโปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ ก่อนแจ้งขอรับบริการ

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  บริการเลขาส่วนตัว

  เป็นการให้ข้อมูลและดำเนินการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการ จะเป็นความรับผิดชอบระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ให้บริการ

  1. บริการสำรองรอบสนามกอล์ฟ
  2. บริการสำรองโรงแรมที่พักและร้านอาหาร
  3. บริการสำรองตั๋วเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ
  4. บริการจัดส่งดอกไม้หรือของขวัญ
  5. บริการสำรองรถเช่าและลีมูซีน
  6. บริการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วบริการขนส่งสาธารณะ

   

  เงื่อนไขและข้อยกเว้นบริการเลขาส่วนตัว:

  1. ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่ายในการประสานงานเท่านั้น ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก
   ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

   • ค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ
   • ค่ามัดจำต่างๆ
   • ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกบริการ
   • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า บริการ รวมถึงค่าประกันภัย
   • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนหรือค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับสินค้าหรือบริการ
  2. การให้บริการจะไม่ดำเนินการจัดหาสินค้าเพื่อการพาณิชย์ให้กับสมาชิก
  3. การบริการเลขาส่วนตัวจะไม่ให้บริการสำหรับการจัดหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโดยผิดกับกฎหมาย หรือการร้องขอที่ผิดศิลธรรม หรือผิดจรรยาบรรณ (เช่นบุกรุกความเป็นส่วนตัว) หรือการร้องขอซึ่งขัดต่อกฎหมายของประเทศ

  *ไทยศรีประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า