ฐานะทางการเงิน
ฐานะการเงินปี 2554 -2553

 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ปผว.1
หน่วย:ล้านบาท
รายการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
2554 2553 2554 2553 2554 2553
สินทรัพย์ 4,055.99 3,353.00 4,177.43 4,077.61 4,069.22 3,499.89
หนี้สิน 2,278.76 1,807.64 2,434.95 2,279.84 2,436.34 1,782.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,777.24 1,545.36 1,742.48 1,797.77 1,632.87 1,717.81
เงินกองทุน 1,206.22 902.71 1,171.76 987.79 2,147.55 1,155.84
เงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงตามกฎหมาย
131.47 125.62 131.47 125.62 507.80 125.62
อัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้อง
ดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
917.56 718.61 891.28 786.33 422.91 920.11
รายได้ 375.81 341.68 806.64 692.80 1,215.70 1,133.62
รายจ่าย 363.49 330.58 743.39 646.16 1,125.02 1,021.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 12.32 11.10 63.26 46.64 90.68 112.08
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 87.93 24.15 621.78 15.56 -97.71 116.62
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)
จากกิจกรรมลงทุน
-118.27 1.37 -559.57 -12.85 159.32 -65.05
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป)
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
- - -79.20 -37.37 -109.99 -37.37
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -30.34 25.51 -16.99 -34.66 -48.38 14.20

 

หมายเหตุ: 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายต้อง
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100
  2. เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนี้สิน ขอบริษัทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี
  3. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึง
ผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน
  4. รายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมแต่ละประเภทให้หมายถึงกระแสเงินสดได้มา
(ใช้ไป)ที่จัดทำโดยวิธีทางตรงหรือทางอ้อม
  5. งบการเงินยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

หน่วย:ล้านบาท
รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 2553
สินทรัพย์ 14,850.95 3,642.26
หนี้สิน 13,296.82 1,828.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,554.13 1,813.62
เงินกองทุน 1,540.02 1,210.04
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 482.62 125.62
อัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 319.09 963.25
รายได้ 1,623.29 1,475.45
รายจ่าย 1,510.53 1,278.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 112.77 196.92
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 60.74 151.34
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 19.00 -87.17
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -110.00  -37.37
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -30.26 26.79
หมายเหตุ: 1. กฎหมายกำหนดให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100.
  2. เงินกองทุนเป็นเงินกองทุนตามราคาประเมินตามประกาศว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินขอบริษัท ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการสอบทานของผู้สอบบัญชี

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตราส่วน ค่ามาตรฐาน ปี 2554 ปี 2553
อัตราส่วนสภาพคล่อง >= 100.00 21.37 220.70

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจำปี 2554
หน่วย:ล้านบาท
รายการ การประกัน
อัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง
การประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวม
ตัวเรือ สินค้า โดยข้อบังคับ
ของกฎหมาย
โดย
ความสมัครใจ
ความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
ควมรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก
วิศวกรรม อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
สุขภาพ อื่นๆ
จำนวน
เบี้ยประกัน
รับโดยตรง
121.46 4.33 89.61 126.65 1,106.01 253.16 - - 40.74 2.36 82.38 1826.69
สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย
6.65 0.24 4.91 6.93 60.55 13.86 - - 2.23 0.13  4.51 100.00
หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี
  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวีธีการในการขอเอาประกันภัย
  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวีธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
  การติดต่อบริษัทประกันวินาศภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

 

Back